Topography Friesland Topografie

Zoekopdracht
180 titels gevonden met de huidige zoekopdracht

Gesorteerd op:

Uitgebreid zoeken

Pagina's: 1 2 3 4 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Boekwinkel
Friesche volksalmanak. - 1848. Friesche volksalmanak. 1848. Leeuwarden, 1848 191 blz Ing.,los en versleten. Met lithografie van Helgoland & kaartje van hetzelfde. € 35,00 Antiquariaat Kok
Baerderadiel. In geakunde. ... Boelens,L.G. (voorw.). Baerderadiel. In geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy. Drachten, 1957 245 blz. Geïll., met losse kaart. Linn. - Exlibris op schutblad. € 32,50 Antiquariaat Kok
Bergums Kerk Klooster en om... Baart,A. & M.P.van Buijtenen. Bergums Kerk Klooster en omgeving. Tietjerkstradeel, z.j 46 blz. Ills & 2 uitsl. kaarten. Geb. € 10,00 Antiquariaat Kok
Beschryvinge ende nieuwe ca... SCHOTANUS,C. Kalma,J.J. & D.de Vries. Beschryvinge ende nieuwe caerten van de heerlijckheydt van Frieslandt tusschen `t Flie ende de Lauwers met nieuwe Caerten van 't Landschap in 't algemeen soo Oud als Nieuw en de drie Gedeelten in 't besonder als mede de Grietenien end Steden [... [Franeker], Johannes Wellens, [1664] [Reprint Amsterdam, Theatrum Orbis Terrarum & Leeuwarden, De Tille B.V., 1978]. [12],290,XIX,[1] blz... € 45,00 Antiquariaat Kok
Beschryvinge ende nieuwe ca... SCHOTANUS,C. Kalma,J.J. & D.de Vries. Beschryvinge ende nieuwe caerten van de heerlijckheydt van Frieslandt tusschen `t Flie ende de Lauwers met nieuwe Caerten van 't Landschap in 't algemeen soo Oud als Nieuw en de drie Gedeelten in 't besonder als mede de Grietenien end Steden [... [Franeker], Johannes Wellens, [1664] [Reprint Amsterdam, Theatrum Orbis Terrarum & Leeuwarden, De Tille B.V., 1978]. [12],290,XIX,[1] blz... € 75,00 Antiquariaat Kok
Bolsward. De Martinikerk. Verspaandonk,J.A.J.M. Bolsward. De Martinikerk. Z.pl., 1974 159 blz. Geïll. Kunstleer, stofomslag.Text in Dutch, Fries, English and German. € 7,50 Antiquariaat Kok
Brandaris. Tot waarschouwin... Boomstra,Bauke. Brandaris. Tot waarschouwinghe aller seevarende. Assen, 1994 143 pp. Col. ills. Hardcover. - Stamp & article pasted on first free endpaper. € 12,50 Antiquariaat Kok
Brandarisflitsen. Een vacan... Knop,Gerrit. Brandarisflitsen. Een vacantieuitstapje van twee Amsterdammers naar het eiland Ter-Schelling. Leiden, 1948 180 pp. 31 afb. H.linn. € 10,00 Antiquariaat Kok
Brodders yn de fryske striid. Wumkes,G.A. Brodders yn de fryske striid. Boalsert, 1926 751 blz. GEïll. Linn. € 60,00 Antiquariaat Kok
Bylden fan it greidebedriuw... Uilkema,Klaas. Bylden fan it greidebedriuw yn Fryslân om 1918 hinne. Ljouwert, 1995 135 blz. Geïll. Kart, € 10,00 Antiquariaat Kok
De assibilatie in de Oudfri... Loopstra,J.J. De assibilatie in de Oudfriese oorkonden. Haarlem, 1935 XIII, 148 blz. Ing. [Diss.] € 10,00 Antiquariaat Kok
De beginjaren van de Hoge R... Verhas,Christel M.O. De beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland. (Diss.) Den Haag, 1997 255 blz. Soft cover. € 15,00 Antiquariaat Kok
 - De Bosatlas van Fryslân De Bosatlas van Fryslân Groningen Noordhoff 2009 Hardcover met stofomslag, 38 cm, 454 pp. Ills.: kleurenillustraties. De Bosatlas van Fryslân (De Bo... € 69,50 Bij tij en ontij
De Fries die in de toekomst... Mous,Huub. De Fries die in de toekomst sprong. Fries Modernisme in de Jaren Zestig. Leewarden, 2016 317 blz. Geïll. Ing. € 15,00 Antiquariaat Kok
De Friesche kleihoeve. Bijd... Postma,O. De Friesche kleihoeve. Bijdrage tot de geschiedenis van den cultuurgrond vooral in Friesland en Groningen Leeuwarden, 1934 200 blz. 14 kaarten. Ing. € 30,00 Antiquariaat Kok
De Friesche Stadrechten. Telting,A. De Friesche Stadrechten. 's-Grav., M.Nijhoff, 1883 XIV, 175 blz. Ing. - Rug besch., voorplat los. (Oude Vaderl. Rechtsbronnen 1/5) € 15,00 Antiquariaat Kok
De Friese huizen van de Dui... Mol,Johannes A. De Friese huizen van de Duitse orde. Nes, Steenkerk en Schoten en hun plaats in het middeleeuwse Friese kloosterlandschap. (Diss.) Ljouwert, 1991 416 blz. Geïll. & 2 losse kaarten. Gebonden. - Exlibris op schutblad. € 30,00 Antiquariaat Kok
De Heeren en de anderen. Ov... Boltendal,R. De Heeren en de anderen. Over de geschiedenis van de vijftigjarige gemeente Heerenveen (1934-1984) en de historie van de Aengewirden en Schoterland. Leeuwarden, 1984 335 blz. Geïl. Linn., stofomslag. € 15,00 Antiquariaat Kok
De Heeren van den Raede. Bi... Vries,O. e.a. De Heeren van den Raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het Hof van Friesland, 1499-1811. Hilversum, 1999 480 blz. 270 ills. Kart. € 45,00 Antiquariaat Kok
De historische ontwikkeling... Winsemius,Jan P. De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland. (Diss.) Franeker, 1947 365 blz. Soft cover. € 15,00 Antiquariaat Kok
De invloed van de Amsterdam... Zeinstra,Jurjen. De invloed van de Amsterdamse School in Friesland. Leeuwarden, 1985 31 pp. B/w ills. Soft cover. € 20,00 Antiquariaat Kok
De Jacobijnerkerk te Leeuwa... Terpstra,Rienk. De Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Vijf jaar restauratie. Leeuwarden, 1978 Tekst & 130 ills. Ing. € 7,90 Antiquariaat Kok
De kerkelijke goederen in F... Apeldoorn,L.J.van. De kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795. Leeuwarden, 1915 2 dln. 899 blz. Ing.- Omslag van deel 1 wat losgescheurd langs rug (ca. 4 cm) en met lichte watervle... € 30,00 Antiquariaat Kok
De landgemeente in Friesland. Panhuijs,Albertus A.F.v. De landgemeente in Friesland. Groningen, J.B.Huber, 1869 285 blz. Linn., besch. Schutbladen vlekkig. Enkele onderstrepingen in tekst. € 15,00 Antiquariaat Kok
De landgemeente in Friesland. Panhuijs,Albertus A.F.v. De landgemeente in Friesland. Groningen, J.B.Huber, 1869 285 blz. Linn. € 24,96 Antiquariaat Kok
De Lauwerszee nagespoord in... Andreae,A.J. De Lauwerszee nagespoord in hare wording, haren omvang en hare verschillende bedijkingen met een aanhangsel betreffende de bedijking van het Cruijsandt in Kollumerland. Leeuwarden, H.Kuipers, 1881 178 blz. 1 uitsl. handgekleurde gelithogr. kaart. Moderne band. € 125,00 Antiquariaat Kok
De lijsten der hoogstaanges... Winter,P.J.van. Winter,P.J.van. De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems.DlD 's-Gravenhage, 1951 2 delen. VIII,740 blz. Linn. - Spine of second volume slightly faded, owner's entry in ink on free-e... € 45,00 Antiquariaat Kok
De papiermolens in de provi... Voorn,Henk. De papiermolens in de provincie Zuid-Holland alsmede in Zeeland, Utrecht, Noord-Brabant, Groningen, Friesland, Drenthe. Wormerveer, 1973 XIII,301 pp. B./w. ills. Hardcover. (De geschiedenis der Nederlandse papierindustrie - Deel 2)Limit... € 75,00 Antiquariaat Kok
De parel van West-Friesland... Roemer,Pieter. De parel van West-Friesland, zo uiterst gunstig gelegen aan de snelweg Parijs-Stockholm. Een geschiedenis van Wognum tot 1 januari 1979. Amsterdam, 2008 222 blz. Geïll. Ing. € 12,50 Antiquariaat Kok
De rechtsomgang van Franeke... Overdiep,G. & J.C.Tjessinga. De rechtsomgang van Franekeradeel 1406-1438. Franeker, 1950 165 blz. 1 pl. & 1 uitsl.kaart. Ing. € 7,50 Antiquariaat Kok
De stad Leeuwarden I & II. ... Seijen,Melis A.van. De stad Leeuwarden I & II. 10e druk. Leeuwarden, 1977 2 dln. 167, 161 blz. Geïll. Ing., oblong. (Op reis door Friesland in grootmoeders tijd 5 & 6) € 17,50 Antiquariaat Kok
De stadsplattegronden van J... Deventer, Jacob van & P.C.J. van der Krogt (red.) De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Map 1 t/m 8: 1: Zuid-Holland; 2: Utrecht; 3: Noord-Holland; 4: Friesland; 5: Overijssel, Drenthe & Groningen; 6: Gelderland; 7: Zeeland; 8: Noord-Brabant & Limburg Alphen a/d Rijn Canaletto negentiger jaren Linnen band, 52 cm. Ills.: kaarten. Zeer fraaie kaarten en met begeleidende teksten. Cond.: goed / ... € 495,00 Bij tij en ontij
De stavering fan it Westerl... Folkertsma,Boate. De stavering fan it Westerlauwerske frysk yn de njoggentjinde ieu. Grins, 1973 V,382 blz. Ing. € 15,88 Antiquariaat Kok
De Tjasker. Een zeldzaam mo... Blom,L.H. De Tjasker. Een zeldzaam molentype. Zwolle, [1976] 79 blz. Geïll. Karton, stofomslag. € 11,50 Antiquariaat Kok
De Waterschapslasten in de ... Mansholt,D.R. De Waterschapslasten in de Provincie Friesland. 's-Grav., Algemene Landsdrukkerij, 1939 188 blz. 2 uitsl. kaarten. Ing. - Stempels op titelblad; rug gevlekt; Uitgegeven voor het Departemen... € 15,00 Antiquariaat Kok
Deel IX: De provincie Fries... Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IX: De provincie Friesland. 's-Grav., 1930 VIII,447 blz. Soft cover. € 20,40 Antiquariaat Kok
Dijkplicht en waterschappen... Obreen,Hendrik T. Dijkplicht en waterschappen aan Frieslands westkust. Bolsward, 1956 264 blz. Hardcover. . [Diss.] With a summary in English. € 20,00 Antiquariaat Kok
Dijkplicht en waterschappen... Obreen,Hendrik T. Dijkplicht en waterschappen aan Frieslands westkust. Bolsward, 1956 264 blz. Ing. [Diss.] With a summary in English. € 17,50 Antiquariaat Kok
Dodenakkers op Terschelling... Schol,Teunis & Eke van Mansvelt. Dodenakkers op Terschelling. Wandelen langs de eilander historie in steen. Terschelling, 2007 71 blz. Geïll. Ing. € 15,00 Antiquariaat Kok
Dorpen willen leven. Een st... Kalma,J.J. Dorpen willen leven. Een studie over het Friese platteland. 's-Gravenhage, 1960 132 blz. Z./w. illustr.Ing. € 5,50 Antiquariaat Kok
Eekhoff en zijn werk. Leven... EEKHOFF,WOPKE. Hoekema,C.P. Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880). Leeuwarden, 1980 235 pp. Ills. Hardcover, no d./j. € 12,50 Antiquariaat Kok
Een eeuw schipperen. De oms... LAMBOOIJ, HERMAN. Een eeuw schipperen. De omstreden kanalisatie van West-Friesland. Hardcover (geïllustreerde kaft), ALS NIEUW. Pirola, Schoorl, 1991. 25,5 x 19,5 cm., 159 p. Rijk geïllustreerd, noten, bibliografie, register, Catalogus: TOPOGRAFIE ... € 6,50 Blokken
Een eeuw schipperen. De oms... Lambooij,Herman. Een eeuw schipperen. De omstreden kanalisatie van West-Friesland. Schoorl, 1991 159 pp. B/w ills. Boards. € 7,50 Antiquariaat Kok
Een laagveengebied in Fries... Schoolplaat. Een laagveengebied in Friesland. Geschilderd door J.Dijkstra. Goningen & Den Haag, J.B.Wolters, z.j 67 x 87 cm. Op stok. (Nederland in woord en beeld Nr. 20 - P.R.Bos & B.A.Kwast). € 35,00 Antiquariaat Kok
Een wereld van verschil. Ee... Hattinga Verschure,Peter Paul. Een wereld van verschil. Een tekenreis door Nederland in het spoor van Andries Schoemaker, Cornelis Pronk en Abraham de Haen. Alphen a./d Rijn, 2010. 270 pp. Col. & z./w. ills. Hardcover. € 32,50 Antiquariaat Kok
Focus op Vlieland. Harlaar,Martin. Focus op Vlieland. Zaltbommel, 2001 84 blz. Geïll. Kart. € 10,00 Antiquariaat Kok
Fogelsanghstate. Een Gronin... Kuiper,Yme e.a. Fogelsanghstate. Een Groninger schat in een Friese state. Utrecht, 2005 95 blz. Geïll. Ing. € 7,90 Antiquariaat Kok
Folkskundich jierboek. I, I... Folkskundich jierboek. I, II & III. Ljouwert, 1966-1970 3 delen. 76,102,133 blz. Geïll. Soft cover. € 20,40 Antiquariaat Kok
For uwz lân, wyv en bern. D... Bergsma,W. a.o. For uwz lân, wyv en bern. De Patriottentijd in Friesland. Leeuwarden, 1987 217 blz. Geïll. Kart. € 12,50 Antiquariaat Kok
Franeker weerspiegeld. Groen,Gaele. Franeker weerspiegeld. Franeker, 1996 64 pp. Col. ills. Softcover. € 6,00 Antiquariaat Kok

Pagina's: 1 2 3 4 |

Niet gevonden wat u zocht?

Niets gevonden? Plaats een gratis advertentie bij www.boekenzoekdienst.nl!

Of... kijk eens bij de grootste boeken-database ter wereld:... KLIK hieronder op: "Zoek!"

AbeBooks

Sla laatste zoekopdracht op

Wilt u op de hoogte blijven van deze zoekopdracht? Registreer nu! U ontvangt een bericht als er een verandering wordt geconstateerd.