Stel een vraag

Met het formulier hier onder kunt u contact op nemen met boekwinkel De boekenzolder.


 

Bruch, H. & Kooi, K.M. van der & Mensonidus, H.M. & Sierksma, Kl. & Visser, J. - De Fryske Flagge.

De vraag gaat over de volgende titel:

Schrijver: Bruch, H. & Kooi, K.M. van der & Mensonidus, H.M. & Sierksma, Kl. & Visser, J.
Titel: De Fryske Flagge.
ISBN:
Uitgever: Van Gorcum & comp. nv - G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke - Assen
Bijzonderheid: 1956. 68 pp. Rapport en advys fan de kommisje ta bistudearring fan de Fryske Flagge, Ynsteld trocht it genealogysk Wurkforban op oanstean fan it bistj├╗r fan de Fryske Akademy.
Prijs: € 10,00
Meer info
Boek bekijken