Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 933 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Godvruchtige Ziels- betragt... D'Outrein, Johannes Godvruchtige Ziels- betragtiging, Voor, Onder en Na het houden van het H. Nachtmaal des HEEREN uit den XXIII sten Psalm. (meer info) Dordrecht, Joannes van Braam, 1721 Half perkament latere marmers erop € 95,00 boekverkoper
Dicht-kundige zielenzangen ... Sorgen, Philippus van/ Kloek, Johannes/ Uylenbroek, Hendrik Dicht-kundige zielenzangen met aanhangsel/ Eedische verlustigingen, of geestelijke gezangen em lofzangen met aanhangsel/ Christelike gezangen op verscheyden gelegenheden en voorvallen, overgesien en verbetert (meer info) Utrecht, wed. Willem Clerck/ Jacob van Poolsum, 1717/ 1712 nieuwe halfperkamenten band, titel eerste werk ontbreekt, geheel is een keer afgesneden hoeken wat r... € 95,00 boekverkoper
De vernederde en Verhoogde ... Hoek, Kornelus van De vernederde en Verhoogde Kristus, behelzende 's Heylands Geboorte, Leven, Lyden, sterven en begravenis, Opstanding, Hemelvaart, Zittinge aan Gods Regterhand, en Komst ten oordeel (meer info) Amsterdam, Jacob ter Beek, 1725 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, mist 4 blz in register € 95,00 boekverkoper
Het Merch der christene Got... Marck a Johannes Het Merch der christene Got-geleertheit, behelzende te gelyk eene korte leeringe der waarheeden, en weederlegginge der dwaalingen (meer info) Rotterdam, Nicilaas en Paulus Topyn 1741 Origineel perkament € 95,00 boekverkoper
Bestieringe voor de Heeren ... Westerhout, Martinus Bestieringe voor de Heeren kinderen, op de weg van Kruys en veelerlei beproevingen, om hunne Reize door deze groote en vreesslyke woestyne recht onderworpen, gemoedigt en vrolyk voort te zetten enz (meer info) Rotterdam, Philippus Lozel en zoon, 1767 latere halfleren band, geplastificeerd € 95,00 boekverkoper
Den Mond der Opperste Wyshe... Groenewegen, Henricus Den Mond der Opperste Wysheyd geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: Ofte: Een Uytlegginge van de voornaamste Godlijke geheymenissen voorkomende, Uyt Mattheus XIII, XXII, XXV, en De Teekenen der Tyden uit Cap. XXIV (meer info) Rotterdam, Johannes Borstius, 1678 Nieuwe half perkamenten band, titelpagina is gerestaureerd aan de randen, net exemplaar € 95,00 boekverkoper
De Verborgenheit van de Eva... Marshal, Walter De Verborgenheit van de Evangelische Heiligmaking, verklaart in eenige praktikale bestieringen (meer info) Leiden, Johannes Hasebroek, 1739 Origineel perkament, geschreven een keer op schutblad en titelpagina onder het jaartal € 95,00 boekverkoper
Nieuwe verzameling van eeni... Lis, Hedrik Nieuwe verzameling van eenige Oeffeningen, over verscheide Keurstoffen zoo uit het Oude als Nieuwe Testament (meer info) Leiden, Johannes Hasebroek/ Utrecht, de wed, J. J. van Poolsum 1765 Origineel perkament € 95,00 boekverkoper
Uytlegginge van den Zendbri... Groenewegen, Henricus Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen enz. (meer info) Amsterdam, wed. Johannes van Someren, 1679 Latere half perkamenten band € 95,00 boekverkoper
Gerigts- Handelingen van de... Fruytier, Jacobus Gerigts- Handelingen van den Alderhoogste Godt met zyn volk van Nederland..... twee delen (meer info) Rotterdam, Reynier van Doesburg 1707 / Utrecht, J. van Schoonhoven 1766 Nieuwe half perkamenten banden, betreft een eerste en een derde druk, één exemplaar is schoongsesn... € 95,00 boekverkoper
De voorsichtigheit der rech... Lampe, F. A. De voorsichtigheit der rechtveerdigen, in XXV betrachtingen, over de aanstaande Dingen der Menschen , Naar Aenleydinge van uytgelesene Texten der H. Schrifture (meer info) Amsterdam, B. Das, B. te Nuys, D. Rampen, 1739 Origineel perkament, betreft alleen het eerste deel € 95,00 boekverkoper
Waarheit in het binnenste, ... Verschuir, Johan Waarheit in het binnenste, of bevindelyke Godtgeleertheit, hoe de Waareden Christ in Sijn Koningkryk van desselfs onderdanen beschouwelyk en bevindelyk moeten gekent worden tot Saligheit, opgestelt in t'Zamenspraken: beneffens een Belydenis Predikati (meer info) Groningen, Pieter Bandsma, 1737 Orgineel leer met ribben, eerste druk € 95,00 boekverkoper
tHemelsch-Schat, Ofte: Den ... Rogers, Richard tHemelsch-Schat, Ofte: Den rechten wegh der salicheyt, Inhoudende de practijcke van de seven Hooftdeuchden, ofte het beleven der Christenheyt. Begrijpende eene onderwijsinghe uyt de heylighe Schriftuere die den mensche leydt ende stiert tot ware ghel (meer info) Amsterdam, Jan Evertsz. Kloppenburgh 1620 REPRINT € 95,00 boekverkoper
De Vrijgeesten, 5 werken Tuinman, Carolus De Vrijgeesten, 5 werken (meer info) Middelburg, Hendrik Paauwelssen 1712 Reprint - Naam voorin € 95,00 boekverkoper
Schriftmatige verklaringe e... Goltzius, Dominicus Schriftmatige verklaringe en Toepassinge tot geestelyk gebruyk van de Eerste Algemeyne Sendbrief des Apostels Petri (meer info) Amsterdam, A, Schoonenburg 1721 Reprint € 90,00 boekverkoper
Schriftmatige verklaringe e... Goltzius, Dominicus Schriftmatige verklaringe en Toepassinge tot geestelyk gebruyk van de Eerste Algemeyne Sendbrief des Apostels Petri (meer info) Amsterdam, A, Schoonenburg 1721 Reprint € 90,00 boekverkoper
De Gekruiste en verheerlykt... Gargon, Mattheus De Gekruiste en verheerlykte Christus. Of de waare Hooge-Priester en Koning Israels. Uit overeenstemminge der Evangelisten in Kruis-dood, Opstanding enz. (meer info) Leiden, Samuel Luchtmans, 1719 Origineel perkament, titelpagina wat gerafeld aan de randen € 90,00 boekverkoper
Versaemeling van Bijbelstof... Langenes, Henricus Versaemeling van Bijbelstoffen in twee delen (meer info) Enkhuizen, H. Callenbach 1734 REPRINT € 90,00 boekverkoper
De Openbaringhe Jesu Christ... Bullinger, Johann Heinrich De Openbaringhe Jesu Christi. Ten eerste door den H. Engel Gods, Joanni den H. Apostel ende Evangekust geopenbaert, en van hem gesien en beschreven. Maer nu met CI. Predicatien verclaert. Eerstmael in Latijn uitghegaen, ende nu in Neder-duytsch ghetr (meer info) Dordrecht, Jan Canin 1581 Reprint € 90,00 boekverkoper
Tien predikaetsien over de ... Doddridge, P Tien predikaetsien over de kracht en genade van Christus en over de Waerheid van de Christelyken Godsdienst (meer info) Amsterdam, Gerrevink, Wor, Vieroot, Tirion, Kuyper, Loveringhe, Borstius en van Eyl 1748 Origineel perkamenten band, € 85,00 boekverkoper
De Leere der Waarheid die n... Vermeer, Justus De Leere der Waarheid die na de Godtzaligheid is, voorgestelt, bevestigt en toegepast in LXXXV. Oeffeningen over de Heidelberschen Catechismus. (meer info) Utrecht, N van Vught 1749 en Rotterdam, Losel, Beman, enz.. 1755, 2 verschillende drukken Nieuwe halfleren banden met ribben en titelschiltje € 85,00 boekverkoper
De Waarheit in Jezus aangew... Treviranus, Lod. Georg De Waarheit in Jezus aangewezen uit de zo genaamde Zondaagze Evangelien door het gehele jaar. Ook eenige uitgelezene Schriftuurplaatzen op de feestdagen verhandelt. (meer info) Groningen, Jacobus Sipkes 1737 Reprint € 85,00 boekverkoper
De tedere ingewanden van Ch... Bunjan, Joahannes De tedere ingewanden van Christi Liefde, in de zondaar opengelegt en vertoon, waarbij: de genade uitgebreidt tot de grootste der zondaren (meer info) Dordrecht, Adriaan Walpot, 1772 Nieuwe half perkamenten band, met marmers € 85,00 boekverkoper
De Versoetende Bitterheyd, ... Lassenius, Joahnnes De Versoetende Bitterheyd, tot algemeen Troost in allerhande Geestelyke en Lichamelyke aanvechtingen enz. (meer info) Amsterdam, Zacharias Romberg, 1737 later kunstleren band € 85,00 boekverkoper
De Heerlykheyd van een waar... Lodensteyn, Jodocus van De Heerlykheyd van een waar christelyk leven: uytblinkende in een godzalige wandel (meer info) Amsterdam, Jacobus van Hardenberg 1711 NIeuwe band, half leer met ribben en titeschiltje € 85,00 boekverkoper
Geesteyke opwekker, voor he... Lodensteyn, Jodocus van Geesteyke opwekker, voor het onverloochende, doode, en geesteloose christendom, voorgestelt in X predikatien (meer info) Amsterdam, Jacobus van Hardenberg, 1716 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 85,00 boekverkoper
Verhandeling van den Vrede ... Moulin P du Verhandeling van den Vrede der ziele en de vergenoeginge des Geestes, mitsgaders overdenkingen en gebeden ep elken dag van de weke; neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal (meer info) G Borstius 1700 Nieuwe hafleren band met ribben en titelschiltje € 85,00 boekverkoper
Balthasar Bekker in Amsterd... Diest Lorgion, E. J. Balthasar Bekker in Amsterdam. Een portret uit de 17de eeuw, in twee delen (meer info) Groningen, H R Roelfsma 1851 Nieuwe kunstleren banden, nette set € 85,00 boekverkoper
De wandelingen Israels, uit... Krummacher, G. D. De wandelingen Israels, uit Egpte, door de woestijn, naar Kanaan. Beschouwt in betrekking der uit- en inwendige, Geestelijke leidingen der geloovigen. Toegelicht en opeenvolgende vroeg-predikatien enz.. In twee delen (meer info) Amsterdam, J. Ruysendaal, 1837 en 1839 Originele banden, de oude rug zit over een nieuwe rug heen, de marmers zijn sleeds € 85,00 boekverkoper
Een Nieuw Bundeltje uitgeki... Schutte, Rutgher Een Nieuw Bundeltje uitgekipte geestelyke gezangen, tendienste aller bond- en gunstgenoten van Jehovah, den Drie-Eenigen, en Algenoegzamen God enz. (meer info) Dordrecht, Johan George Wittich 1744 NIeuwe halfleren ban met ribben en titelschiltje, titelpagina aan de randen wat sleeds, € 85,00 boekverkoper
Het graf, de opstanding en ... Daniell J F Het graf, de opstanding en het laatste oordeel; nevens eenige bespeigelingen over verschilleide stichtelyke onderwerpen (meer info) Amsterdam, Pieter Meijer 1772 Originele halfleren band met ribben, band wat sleeds, drie gravures € 85,00 boekverkoper
D'eerste Sendbrief des Apos... Staveren, Petrus van D'eerste Sendbrief des Apostels Johannis, verklaart en toegepast (meer info) Amsterdam, wed. J van Someren 1681 Reprint € 85,00 boekverkoper
Verhandeling van den Vrede ... Moulin, Piere du Verhandeling van den Vrede der Ziele en de vergenoeginge des Geestes; mitsgaders overdenkingen en gebeden op elke dag van de weke; neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius 1723/1727 overnieuw in de band gezet (perkament) 2 paginas in nette copies € 85,00 boekverkoper
Abraham, de Aartsvader, in ... Hoogvliet, Arnold Abraham, de Aartsvader, in XII Boeken, geheel in dichtvorm (meer info) Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1736 Nieuwe half perkamenten band, 1 gravure en portret liggen er los in, zijn ook wat kleiner, en 1 grav... € 85,00 boekverkoper
Bijbelsch Magazijn voor all... N.N. samengesteld door Vaderlansche leeraren Bijbelsch Magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift, (meer info) Amsterdam. Portielje, 1840/1844/1848/1848/1848/1840 6 delen, originele halfleren banden met ribben en marmers, nette set € 85,00 boekverkoper
Het MErch der christine Got... Marck, Johannes a Het MErch der christine Got-Geleertheit behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheeden. en weederlegginge der dwaalingen (meer info) Rotterdam, Nicolaas Topyn, 1723 Nieuwe halfleren band met ribben en goudopdruk € 85,00 boekverkoper
De Heerlykheit Gods aan den... sibersma, Hero. De Heerlykheit Gods aan den Donauw, of Syn Regterhand verhoogd in het vernederen der Franse en Beyersche Heyrkragten tot een seer grote, gedenk- en Dankweerdige Overwinninge der Bondgenoten, voorgevallen op den 2 van julius 1704 enz.. (meer info) Amsterdam, Paulus Matthysz, 1713 Latere half perkamenten band, titelpagina is een keer gerapareerd € 85,00 boekverkoper
Schat-Boek der Verklaringen... Ursinus, Zacharias, Pareus, David, Spiljardus, Johannes en Hommius, Festus Schat-Boek der Verklaringen over den Nederlandschen Catechismus uyt de latijnse lessen, opgemaakt van D. Pareus, vertaald en met tafelen verligt door Festus Hommius, vermeerdert en met register voorzien door J. Spiljardus, nu van nieuws verijkt, (meer info) Gorichem, Nicolaas Goetzee, 1736 Latere halfleren band met mamers, met eene uitgebreide voorrede van Joan van den Honert, T. H. Soon... € 85,00 boekverkoper
De christen geheel en eigen... Kemp, Johannes van der De christen geheel en eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergsche Katechismus (meer info) Rotterdam, P. Losel, J. Bosch, Amsterdam, O. van Grafhorst, 1758 Soms met pen iets gemarkeerd, hoofdzakelijk in de marge, zo te zien voor leesdiensten, dit boek is a... € 85,00 boekverkoper
De Ware Boetvardigheit vert... Kulenkamp, Gerardus De Ware Boetvardigheit vertoont in het voorbeeld van den Boetvaardigen David, of Geschetste uitbreidinge en zakelyke verklaringe van den LI sten Psalm enz.. (meer info) Amsterdam, Adriaan Wor en erve G. onder de Linden, 1744 Originele halfleren band, is een ker ovenieuw in de band gezet, op de titelpagina is bovenin een stu... € 85,00 boekverkoper
Des christens groot interes... Guthry, Willem, Koelman, Jacobus Des christens groot interest, of het zalige deel aan Christus getoetst, benevens vier aanhangsels van krachtdadig bekeringen angsels met voorve (meer info) Amsterdam, Salomon Schouten, 1737 Latere halfleren band met marmers, net goed exemplaar € 85,00 boekverkoper
Huys-boeck, Ofte Eenvoudigh... Teellinck, Willem Huys-boeck, Ofte Eenvoudighe verclaringhe ende toe-eygheninghe, van de voornaemste Vraegh-stucken des Nederlandtschen Christelijcken Catechismi. (meer info) Middelburg, Hans vander Hellen 1639 Reprint € 85,00 boekverkoper
Gesonde bitterheyt voor den... Teellinck, Willem Gesonde bitterheyt voor den Weelderighen Christen die geerne Kermisse houdt. Tsamen gevoeght uit het achtste Capittel van den eersten Send-brief Pauli tot die van Corinthen. (meer info) Amsterdam, Marten Jansz Brandt 1624 Reprint € 85,00 boekverkoper
Uitgelezene Vervolg-stoffen... Beukelman, Joannes Uitgelezene Vervolg-stoffen uit de H. Schriften des O. en N. Testaments: of, negentig Leerredenen (meer info) s Gravenhage, Jan Abraham Bouvink 1777 Reprint € 80,00 boekverkoper
Mengelstoffen, behelzende v... Steversloot, Laurentius Mengelstoffen, behelzende voornamelyk den Messias, gepreedikt aan Zyn Kerk door alle tyden, als een Koning der grerechtigheid, en een Koning der vreede (meer info) Leiden, Hendrik van Damme 1718 Reprint, naam voorin € 80,00 boekverkoper
Korte openening van Pauli b... Hulsius, Paulus Korte openening van Pauli beide brieven, geschreven aan Timotheus, begrepen in eenige Acedemische Kerk-redenen (meer info) Rotterdam, Nicolaas Topyn 1727 Reprint € 80,00 boekverkoper
Statistieke opgave en besch... Langeveld, L. A./ Verheij, C. A./ Heurn, J. van. Statistieke opgave en beschrijving van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe, waarbij: de geschiedenis en de beschrijving der merwedetakken beneden Dordrecht. (meer info) Rotterdam, W. J. van Hengel, 1893 Goed exemplaar € 80,00 boekverkoper
De dood van den dood in den... Owen, John De dood van den dood in den dood van Christus, zynde eene verhandeling (meer info) Groningen, Jacob Bolt 1768 Reprint - naam voorin - hier en daar tekst in de marge geschreven € 80,00 boekverkoper
De laetste Basuyne, dat is,... Udemans, Godefridum De laetste Basuyne, dat is, Ghetrouwe waerschouwinghe onses Heeren Jesu Christi, aengaende des Menschen Uiterste. Waarbij: Christelijcke Bedencken, dienende tot naerder betrachtinge van het XXV Capittel Matthei (meer info) Dordrecht, Fransoys Boels 1645 REPRINT - naam voorin en paar onderstrepingen € 80,00 boekverkoper
Aanmerkingen over den bezwa... Appelius, Johannes Conradus Aanmerkingen over den bezwaarlyken en nuttigen dienst den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie, waarbij: het vervolg van Aanmerkingen (meer info) Groningen, J, Spandaw 1762/1763 Nieuwe halfleren band met goudopdruk € 77,50 boekverkoper

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 |