Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 943 boeken

Logo boekverkoper Voor al uw boekbindwerk, tevens in en verkoop van oude theologische werken, tevens kopen wij ook theologische boeken in van voor het jaar 1800

Gesorteerd op:

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
De Laetste Basuyne, dat is,... Udemans, Godefridum De Laetste Basuyne, dat is, Getrouwe waerschouwinghe onses Heeren Jesu Christi/ aengaende des Menschen Uyterste, beschreven door den H. Apostel/ ende Evangelist Mattheum, Capitt, XXV. Verklaert, ende tot ontnuchteringe van onse Eeuwe toe-gepast enz.. (meer info) Dordrecht, Franqoys Boels, 1645 Originele perkamenten band, laatste drie pagina's van register in nette copie, wat vochtvlekken erin... € 925,00 boekverkoper
Een schoon tractaet vande S... Beza, Theodorus Een schoon tractaet vande Straf, welcke de wereltlijcke overicheyt over de ketters behoort te oeffenen, teghen Martini Bellii t'samenraepsel, en de secte der nieuwe Academisten. (meer info) Franeker, Gillis vande Rade, 1601 Origineel perkament, overnieuw in de band gezet, goed exemplaar € 650,00 boekverkoper
Verklaaring over de Profeti... Greenhill, William Verklaaring over de Profetie van Ezechiel (meer info) s Gravenhage, Pieter van Thol, 1732/1733/1734/1736 Latere halfleren banden, hier en daar een keer gerepareerd € 600,00 boekverkoper
Verklaring over de Profetie... Greenhill, William Verklaring over de Profetie van Ezechiel (meer info) s Gravehage, Pieter van Thol, 1732/1733/1734/1736 Knepen wat sleeds maar niets los of iets dergelijks, ruggen iets beschadigd, deel vier wat strepen i... € 595,00 boekverkoper
Diverse werken, complete se... Teellinck, Willem Diverse werken, complete serie in 10 delen (meer info) De ze reprints zijn uitgegeven door, Willem Teellinck Fonds, 1978 te Urk Reprint € 500,00 boekverkoper
Theologia Practica, dat is ... Hildersham, Arthur Theologia Practica, dat is een verklaringe over de negen eerste verssen van den LI. Psalm (meer info) Hermannus Ribbius en Henricus Versteegh 1659 Kneep een keer gemaakt, laatste pagina register in nette copie € 495,00 boekverkoper
Hora Novissima, dat is, Lae... Belcampius, Otto Hora Novissima, dat is, Laetste Uyre. ofte een klare verhandelingh van de Scheppinge, ende ondergangh des werelts. Zijnde een Oogen-salve, om te sien de laetste tijden. (meer info) Amsterdam, Joannes van Ravensteyn, 1661 Origineel perkament, gehele boekblok zitten oude vochtvlekken, wat overigens niet hinderlijk is € 475,00 boekverkoper
Den Staet der kercken/ mits... Crespin, Jan / Eber, Paulus Den Staet der kercken/ mitsgaders de regieringe ende menschelicke insetingen der pausen. Waarbij:Den staet der Joden aengaende haren godsdienst (meer info) Berghen op Zoom, J J Canin, 1606 Door heel het boekblok beetje vlekkerig € 450,00 boekverkoper
Een christen vallende en op... Saldenus, Guiljelmus Een christen vallende en opstaende: ofte Noodige en Stichtelijke bedenckingen enz...Waarbij; De droevichste staet Eens christens, bestaende in de Doodigheyt ofte ongevoeligheydt sijns herten omtrent Geestelyke dingen enz.. (meer info) Utrecht, Jacob van Doeyenburgh, 1661 Twee werken in één band, origineel perkament, tweede werk heeft één copie in het voorwoord, goed... € 450,00 boekverkoper
De voor-rechten van het war... Hooght, Everhardus van der De voor-rechten van het ware Christendom vertoonende enz. verdeelt in 7 stukken, item de regelen van een welgesteld gebed, waarbij: De Saligheyd der vreedsaame, als een voortrecht van een verloochende navolger Christi enz.. een preek (meer info) Amsterdam, Joachimus van der Hooght, 1692/ Gerardus Borstius, 1701 latere halfperkamenten band, in het eerste werk zitten 2 nette copies op oud papier, en de titelpagi... € 400,00 boekverkoper
Schat-boeck der verklaringe... Ursinus, Zacharias Schat-boeck der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de latynsche lessen van Zacharias Ursinus, opgemaakt van David Pareus vertaalt en met tafelen verligt door Festus Hommius (meer info) Leyden, Andries Clouck 1606 overslaand perkament, niet orginele band € 395,00 boekverkoper
Toet-steen der Waarheid en ... Brinck, Henricus Toet-steen der Waarheid en der Meyningen, ofte Klaare en beknopte verhandelinge van seekere Carteriaanse en Coceaansche vraagstukken, de voorreden behelst o.a. .....lasterlijke boek van B. B. de betoverde wereld..enz. (meer info) Utrecht, wed. Willem Clerck, 1691 Origineel perkament, overnieuw in de band gezet, goed exemplaar € 395,00 boekverkoper
Korte en klare verhandeling... Leeuwarden N. S. V. L./ Spranckhuysen, Dionysius Korte en klare verhandeling/de Verloren zondaar/De Wedergebooren christen - drie werken in 1 band (meer info) Amsterdam, erve wed. de Groot, 1720/ Groningen, Seerp Bansema, zj/ Amsterdam, erve van de wed. de Groot, 1724 Nieuwe half perkamenten band met marmers, het boekblok is een keer schoongesneden maar geen tekst ge... € 375,00 boekverkoper
Schriftuerlyck Licht, over ... Ridderus, Franciscus Schriftuerlyck Licht, over Schijn-strijdende, Duystere, en Mis-duyde Texten der Heylige Schrifture. (meer info) Rotterdam, Joannes Borstius, en Gerardus Borstius 1675/1676/1678/1679/1680 Reprint € 375,00 boekverkoper
Wel-Leven. Waar in het Wel-... Eenhoorn, Wilhelmus van Wel-Leven. Waar in het Wel-leven, in het Gemeen, het verstandig en gelovig leven, in het byzonder, uytvoerig verhandelt, Waar in ook het begin, ende Voortgang van het geloofs leven enz.. (meer info) Amsterdam, A. Douci erve G. onder de Linden, 1746/1747/1751/1751/1752 Origineel perkament diverse drukken, deel 6 ontbreekt € 375,00 boekverkoper
Historie der Reformatie en ... Brandts, G Historie der Reformatie en andere Kerkelyke Geschiedenissen, in en omtrent de Nederlanden. Met eenige aantekeningen en Aemerkingen. Maerder oversien, merkelijk vermeerdert, en vervolgt tot het jaer 1600 (dl 1) tot 1618(dl 2) in 4 delen (meer info) Amsterdam, J, Rieuwertsz, H. en D. Boom, 1677/1674, Rotterdam, Barent Bos, 1704 Origineel leer met ribben en goudopdruk boven en onderop de ruggen wat slijtage, 25 portretten en ee... € 350,00 boekverkoper
Wel-Leven. Waar in het Wel-... Eenhoorn, Wilhelmus van Wel-Leven. Waar in het Wel-leven, in het Gemeen, het verstandig en gelovig leven, in het byzonder, uytvoerig verhandelt, Waar in ook het begin, ende Voortgang van het geloofs leven enz.. (meer info) Amsterdam, A. Wor, 1746/1747/1751/1752/1752/1753 Nieuwe halfperkamenten banden, dl 1 mist 1pag van voorrede/ dl 6 is titelpagina een keer gemaakt met... € 350,00 boekverkoper
De Mensche Godts/ verthoont... Ridderus, Franciscus De Mensche Godts/ verthoont in de staet, 1. Der verdorven natuur, 2. Der Weder-geboorte en bekering, 3. Des Wel-levens, 4. Der Regeringe, 5. Der Struykelingen, 6. Der ellenden, 7. Der Reformatie, 8. Der Geluck-Saligheydt, uyt de geschriften van Wille (meer info) Hoorn, Gerbrandt en Jan Martensz 1658 Nieuwe half perkamenten band, zeldzamere uitgave € 350,00 boekverkoper
Wederleggine der Sociaensch... Witte, Petrum de Wederleggine der Sociaensche dwalingen, Uyt-gegeven na voorgaende Visitatie en Approbatie des E. Classis, drie delen in één band (meer info) Amsterdam, Baltes Boekholt en Arent Heuvel 1662 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiljte € 350,00 boekverkoper
Den christen in Christo bli... Teelinck, Johannes Den christen in Christo blijvende, dat is , een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een ieder ware christen/ om in allerley staet der der ziele door den geloove in Christus te blijven/ De vruchtbaermakende wynstock (meer info) Campen, Gerrit vander Tollen, 1666/1666/1667 Mist titelprent, titelpagina aan de snede wat beschadigd, drie delen in één band, latere perkament... € 350,00 boekverkoper
De Evangelische Jesaja ofte... Hellenbroek, Abraham De Evangelische Jesaja ofte des zelfs voorname evangelische Prophetien in haar samenhang, eige inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond (meer info) Amsterdam, Burger, bouman, 1736, 1736, Rotterdam, Doesburg, 1721, 1728 Nieuwe half perkamenten banden, uniform, nette set € 325,00 boekverkoper
Alle de werken in drie dele... Perkins, Wilhelm Alle de werken in drie delen Folio (meer info) Johannes van Zomeren 1659/1662/1663 Reprint € 325,00 boekverkoper
De Bijbel, door beknopte ui... Nuys Klinkenberg, J van De Bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende Aenmerkingen verklaerd, in 27 delen (meer info) Amsterdam, Johannes Allart, 1794 enz Nette set € 325,00 boekverkoper
Volkomen samenstel der Besp... Stackhouse, Thomas Volkomen samenstel der Bespiegelnde en Dadelyke Godgeleerheid, opgemaakt uit de werken der voortreffelykste Oude en Hedendaagsche Schryveren, inzonderheid der Vermaardste Godgeleerde van Engeland, vyf delen in zeven banden (meer info) 's Gravenhage, Ottho van Thol, Amsterdam, F. Houttuyn, 1758 originele halfleren banden met ribben, wel ontbreken er stukjes leer op de rug en de platten zijn wa... € 300,00 boekverkoper
De Euangelische Jesaia: oft... Hellenbroek, Abraham De Euangelische Jesaia: ofte des zelfs Voorname Evangelische Prophetien. In haaren samenhang, eigen inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond. (meer info) Rotterdam, Reinier van Doesburg 1727/1703/1721/1736 Reprint € 275,00 boekverkoper
Nerderlands Volk onder Godt... Plevier, Johannes Nerderlands Volk onder Godts drukkende en dreigende oordelen overtuigd, gewaarschouwd, vermaand en opgewekt tot het zoeken van behoudenisse, in eene verklaaringe en toepassinge van Sefanjas Coorzegginge, van 101 en 102 Psalm enz... (meer info) Middelbrug, Leendert Bakker, 1744 Origineel perkament, met uitvouwbaar portret € 275,00 boekverkoper
Verzameling van overdenking... Rambach, Johan Jacob Verzameling van overdenkingen, met een aanhangsel van eenige uitgezogte Predikaatsien over verscheidene Plaatsen des O. en N. T. (meer info) Amsterdam, Jan Morterre, 1769 Origineel perkament, goed exemplaar € 275,00 boekverkoper
De Alleruitnementste weg om... Eenhoorn, Wilhelmus van De Alleruitnementste weg om Welteleven en Weltesterven. Aangewezen in eenige verhandelingen van de Liefde, met alle desselfs voortreffelyke eigenschappen, ofte verklaring, en toepassende aanmerkingen, over 1 Corinthen XIII. Met taal, enz.. (meer info) Amsterdam, Adriaan Wor, 1750 Nieuwe halfleren banden met ribben en titelschiltjes, zijn schoongesneden, nette set, drie stukken i... € 275,00 boekverkoper
Het Heylige voor den Heylig... Yvon, Petrus Het Heylige voor den Heyligen: of van het wettig ontfangen en recht uytdeelen des H. Avontmaels: alsmede van de herstellinge der Kerkelicke discipline of tucht na den geest en aert des Nieuwen Verbonts (meer info) Amsterdam, Jacob van der Velde, 1687 Latere hafleren band € 275,00 boekverkoper
Uitlegginge van den Prophee... Toll, Theodorus van Uitlegginge van den Propheet Amos, waarin de kracht der grondwoorden, Spreekwijzen, Gewoontens van verscheide volkeren, en Veelerley Oudheden en Geschiedenissen verklaart worden. (meer info) Utrecht, Anthony chouten, 1705 Origineel perkament, opengaan is wat stug € 275,00 boekverkoper
Heerlykheid van den Messias... Eversdyk, Wilhelmus Heerlykheid van den Messias, in deszelfs luister vertoont, Schriftmatig verklaart, en teroeffeninge de ware Godvrugt toegepast, uit de voornaamste en nadrukkelykste Lofnamen en Gelykenissen des Ouden en Nieuwen Testaments enz.. (meer info) Rotterdam, Reinier van Doesburg, 1721/1725 Origineel lerenbanden met ribben en goudopdruk, hier en daar slijtage € 250,00 boekverkoper
Heerlykheid van den Messias... Eversdijk, WIlhelmus Heerlykheid van den Messias, in deszelfs luister vertoont, Schriftmatig verklaart, en teroeffeninge de ware Godvrugt toegepast, uit de voornaamste en nadrukkelykste Lofnamen en Gelykenissen des Ouden en Nieuwen Testaments enz.. (meer info) Rotterdam, Reinier van Doesburg, 1721/1725 Origineel leer met ribben, en uitvouwbaar portret, boven en onderkant rug wat sleeds alzo ook de hoe... € 250,00 boekverkoper
De waare Gemeenschap met Go... Binningh, Hugo De waare Gemeenschap met Godt en de geloovigen gegrondt, in de verzoeninge Jezus Christi, voorgesteldt in ettelyke predikatien enz (meer info) Amsterdam, Cornelis Neuwoudt 1741 origineel perkament met 2 stukjes papier erop geplakt € 250,00 boekverkoper
Uitgelezene keurstoffen of ... Beukelman, Joannes Uitgelezene keurstoffen of leerredenen over verscheidene teksten, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments, alle volledig uitgewerkt en bij verschillende tyden en plechtige gelegenheden gepredikt (meer info) s Gravenhage, Jan Abraham Bouvink, 1775/1776 Nieuwe halfleren banden met ribben en titelschiltje, deel 1 is schoongesneden € 250,00 boekverkoper
H Kaineh, AIAOHKH, Het Nieu... Leusden, Johannes H Kaineh, AIAOHKH, Het Nieuwe Testament, met de Nederduytsche overzettinge, in welk niet alleen 1900 uytgelezen Versen; behelzende alle de Woorden des Nieuwen Test, met een sterre worden getekent enz. (meer info) Amsterdam, Hendrick Wetstein, 1698 Half leer met marmers, boven en onderkant rug sleeds, Met titelprent en uitvouwbaar kaartje van Isra... € 250,00 boekverkoper
Catechisatie; dat is/ Een g... Poudroyen, Cornelius Catechisatie; dat is/ Een grondige ende eenvoudige Onderwijzinge over de lere des christelicken Catechismi, nagekeken door en voorwoord van G. Voetius (meer info) Dordrecht. Abraham Andriessz, 1662 net exemplaar € 250,00 boekverkoper
Sleutel ter opening van de ... Koelman, Jacobus Sleutel ter opening van de donkerste Kapittelen in de Openbaaringe van Johannes, op het Eiland Patmos (meer info) Amsterdam, P. J. Entrop, Utrecht, Samuel de Waal zj NIeuwe half perkamenten band met perkamenten hoekjes en marmers € 250,00 boekverkoper
Een Geestelyke mensch, Waar... Velzen, Cornelius van Een Geestelyke mensch, Waarbij; Een Geloovige, zijne zaligheid uitwerkende enz.. Waarbij: Twee Landtdags - prediaktien, gedaan voor hun Edelmogenden de heeren staten van de Stadt en Lande enz.. (meer info) Groningen, wed. J. van Velzen, 1739/ 1740 Origineel perkament, drie werken in één band, scheurtje op de kneep en een stempel voorin op schut... € 250,00 boekverkoper
Letterlijke en Practicale v... Henry, Matthew Letterlijke en Practicale verklaring van het Oude en Nieuwe Testament in 9 delen (meer info) Kampen, J. H. Kok, 1912 Overnieuw gebonden € 235,00 boekverkoper
Uitgelezene vervolg-stoffen... Beukelman, Joannes Uitgelezene vervolg-stoffen uit de H. Schriften des O. en N, Testaments: of negentig leerredenen (meer info) s Gravenhage, J A Bouvink 1777 Nieuwe Half perkamenten, twee delen in één band € 225,00 boekverkoper
Schat-boeck der verklaringe... Ursinus, Zacharias Schat-boeck der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de latynsche lessen van Zacharias Ursinus, opgemaakt van David Pareus vertaalt en met tafelen verligt door Festus Hommius (meer info) Amsterdam, Joannes van Ravensteyn, 1657 Origineel Perkament met ribben en portret € 225,00 boekverkoper
Opera ofte alles de Theolog... Goodwin, Thomas Opera ofte alles de Theologishe werken, meest betreffende de Praktyke der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en Zyne Erven-naasten (meer info) Amsterdam, Adrianus Douci, 1749 Origineel halfleer met ribben, nieuwe marmers € 225,00 boekverkoper
De Lydende en Verheerlykte ... Beukelman, Joannes De Lydende en Verheerlykte Immanuel; of, volledige verklaaring over alle de Lydens en Feest-stoffen in negen en vyftig leerredenen in twee delen (meer info) ;s Gravenhage, J A Bouvink 1775 Nieuwe halfleren banden met ribben en leren hoekjes en goudopdruk € 225,00 boekverkoper
Nauwkeurig onderzoek van de... Vitringa, Campegius Nauwkeurig onderzoek van de Goddelyke Openbaring de H. Apostels Johannes, waarin de regte uitlegginge zyner grondleggingen worden nagevorscht enz.. (meer info) Amsterdam, Antoni Schoonenburg, 1728 Twee delen, Half perkament, (niet origineel) deel 1 is gerepareerd, deel 2 mist 1 pag. register € 225,00 boekverkoper
God - Geleerheit, In de gro... Coccei, Joh. God - Geleerheit, In de grondstukken, der Christelyke Godsdienst, nevens de bedeling der tijden, en sleutel der Prophetien opengelegt, en verdeedigt (meer info) Amsterdam, Johannes van Zomeren, 1676 Origineel perkament € 225,00 boekverkoper
Letterlijke en Practicale v... Henry, Matthew Letterlijke en Practicale verklaring van het Nieuwe en Oude Testament, verdeeld over negen delen (meer info) Kampen, J. H. Kok, 1912 Nette staat € 225,00 boekverkoper
Proeve en Kracht der Godzal... Voetius, Gysbert Proeve en Kracht der Godzaligheid, door wijlen den hoog-eerwaarden, Hoog-geleerden heer Gysbert Voetius, voorzien met eene voorreden van den wel eerwaarden heer Alexander Comrie (meer info) Leeuwarden, Pieter Koumans 1763 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschildje - is een keer schoongesneden € 225,00 boekverkoper
Uitgelezene vervolg-stoffen... Beukelman, Joannes Uitgelezene vervolg-stoffen uit de H. Schriften des O. en N, Testaments: of negentig leerredenen (meer info) s Gravenhage, J A Bouvink 1777 Nieuwe half leren band met ribben, Register in copy, laatste pagina's een niet hinderlijke vlek in d... € 225,00 boekverkoper
't rechte verstant van den ... Vitringa, Campegius 't rechte verstant van den Tempel Ezechiels, verdedigt en bevestigt, in een brief dienende voor antwoord, Aen den ed. en Wel - geleerden Joh. Henricus Coccejus (meer info) Harlingen, Cornelis Willems, 1693 origineel perkament, overnieuw in de band gezet € 225,00 boekverkoper
Verklaringe der Prophetie v... Noordbeek, Elbertus Verklaringe der Prophetie van Maleachie. Waarin de sin der woorden na kracht der grondtale geopent, de vervullinge der voorseggingen aangewesen, en op 't gemoed door gebruyken worden toegepast. (meer info) Workum, Auke van der Molen, 1716 Nieuwe halfperkamenten band, net exemplaar € 225,00 boekverkoper

Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 |