Alle boeken van goltzius.nl uit Lisse

goltzius.nl heeft in totaal 18207 boeken

Logo goltzius.nl Al onze prijzen zijn incl. BTW 9%. Voor de prenten wordt het te verrekenen BTW-tarief 21%. Gesloten Antiquariaat. Bezoek na afspraak.

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Lykzang ter gedachtenisse v... Lykzang ter gedachtenisse van ... Jakob Vosmaer, controlleur van den gemene lands middelen over Holland en Westfriesland, en commis van den gemeene lands middelen in 's graavenhaage enz. overleden den 12 van wintermaand 1781. z.p. 8º: [9] p. (meer info) 1781, 12 december Gedicht ondertekend: J.P. Broeckhoff. Zinspelingen op de weduwe, op de ontmoeting ... € 121.00 goltzius.nl
Op het afsterven van Nederl... Op het afsterven van Nederlands roemrijke dichteresse ... Juliana Cornelia baronesse De lannoy, overleden te Geertruidenberg den 19den [sic] van sprokkelmaand 1782. Amsterdam, Erven D. Klippink, 1782. 8º: [15] p. (meer info) 1782, [18] februari Gedichten ondertekend: Daniel Bleecker; Jan Lugt Dirksz. Zinspeling op het dicht... € 121.00 goltzius.nl
Klinkdicht ter gelegenheid ... Klinkdicht ter gelegenheid des verjaardags van ... Mr. Egbert De vry temminck, oudsten burgemeester en raad in de vroedschap der stad Amsterdam den 22sten van wintermaand des jaars 1782. Amsterdam, F.H. Demter. Plano. (meer info) 1782, 22 december Gedicht ondertekend: Hendrik Pieterson. Zinspeling op zijn 82-jarige leeftijd. Nie... € 26.40 goltzius.nl
Spoore aan Nederland, bij g... Spoore aan Nederland, bij gelegenheid van het onverwagt inloopen der vloot onder den viceadmiraal Andries Hartzink. z.p., z.j. 8º: [6] p. (meer info) [1782] Anoniem schimpgedicht. Knuttel 20052 € 49.50 goltzius.nl
Lierzang voor den beruchten... Lierzang voor den beruchten Elie Luzac, advocaat te Leyden, toen hij voor zijn schoonzoon, Le jeune, door voorspraak van Louis [van Wolfenbuttel] eindelyk zijnen prins een ambt had afgetroggeld. z.p., z.j 8º: 4 p. (meer info) [1782] Spotdicht ondertekend: ' Scelerum luant poenas' . Knuttel 20281 € 82.50 goltzius.nl
Kenschetz der Friesche prem... Kenschetz der Friesche premiers, of de laagheid der heerschzucht, door Joekoenus. Leeuwarden, Tjerk Raakstra, met privilege van J.W.H. baron van Hambroick. z.j. 8º: 8 p. (meer info) [1782] Gedicht ondertekend: Joekoenus, Harlingen 22 Sept 1782 [= Joeke Gravius?] Zinspeling op Fries... € 49.50 goltzius.nl
Aan den wel-edelen groot-ac... Aan den wel-edelen groot-achtbaaren heere, den heere mr. A.H. Duivensz, burgemeester der stad Enchuizen, op het leezen van zijn ... Patriottische aanspraak aan zijne mede-regenten. z.p., z.j. 8º: 8 p. (meer info) [1782] Gedicht ondertekend: 'Recti rectoris amator'. Knuttel 20078 € 49.50 goltzius.nl
Neerlands Heilwensch by gel... Neerlands Heilwensch by gelegenheid van den elfden verjaardag van Neerlands erfprins Willem Frederik [van Oranje Nassau] den 24 augustus 1783. Rotterdam, P. v. Dijk, 1783. 8º: 15 p. (meer info) 1783, 24 augustus Proza en poëzie ondertekend: H.A.K. en A.S. Knuttel 20508 € 38.50 goltzius.nl
Oranje-herfst. Klinkdicht t... Oranje-herfst. Klinkdicht ter 13e verjaaring van haar doorluchtige hoogheid mevrouw Frederica Louiza Wilhelmina, princesse van Oranje en Nassau ... den 28 van slagtmaand 1783. Rotterdam, J.P. Kraefft. Plano, 1 blad. (meer info) 1783, 28 november Niet in Knuttel € 38.50 goltzius.nl
Aan den Heere K. Van der pa... Aan den Heere K. Van der palm. Gelukwensching. Uitgesproken op de maaltijd van ' t Haagsche Kunstgenootschap 1783. z.p. 8º: [4] p. (meer info) 1783 Niet bij Nieuweboer € 33.00 goltzius.nl
Aan Pieter Gosse Junior. Ha... Aan Pieter Gosse Junior. Haagsche courantier, op zijn ed. blokkeering. z.p., z.j 8º: 8 p. (meer info) 1783 Anonieme spotdichten. Knuttel 20446 € 44.00 goltzius.nl
Liefde-krans ter eere van .... Liefde-krans ter eere van ... Willem de Vijfde, prins van Oranje en Nassouw ... op hoog deszelfs 36ste verjaardag, den 8ste van lentemaand 1784. Rotterdam, P. v. Dijk, 1784. 8º: 6 p. (meer info) 1784, 8 maart Gedicht ondertekend: J. d. H. Niet bij Knuttel € 66.00 goltzius.nl
Aan myne brave landslieden,... Aan myne brave landslieden, na het mislukte oproer van den 3 April 1784. Leiden, C.F. Koenig, 1784. 8º: 6 p. Gedrukt op blauw papier. (meer info) 1784, 3 april Gedicht ondertekend: Pieter van Schelle. Zinspeling op "brave Zwijndrecht". Niet bij K... € 82.50 goltzius.nl
Aan den wel-edelen gestreng... Aan den wel-edelen gestrengen Heer mr. P.J. Marcus, veertig in raade en oud-schepen der stad Leyden, bij deszelfs beëdiging als hoofd-schout. Leiden, C. Heyligert, 1784. 8º: [7] p. (meer info) 1784 Gedicht ondertekend: J. van Royen. Nieuweboer: KBH, MNL € 38.50 goltzius.nl
Klinkdicht aan zijne hooghe... Klinkdicht aan zijne hoogheid Willem den vden, met den aanvang van 't jaar 1785. z.p., z.j. Plano, 1 blad. Gedrukt op oranje gekleurd papier. (meer info) 1785, [1 januari] Gedicht ondertekend: Fides religione constringitur. Cicero Belgicus. Niet bij Knut... € 82.50 goltzius.nl
Nederlands heilwensch, voor... Nederlands heilwensch, voorafgegaan door een aanspraak aan Nederlands geliefden erf-stadhouder op zijn 37sten verjaardag den 8 maart 1785, door D.H.v.A.B.K. z.p., z.j. 8º: 8 p. (meer info) 1785, 8 maart Proza en poëzie door D.H.v.A.B.K. Niet bij Knuttel € 66.00 goltzius.nl
In obitum ... Egberti De vr... In obitum ... Egberti De vry temminck I.U.D., civitatis Amstelaedamensis 23 consulis et senatoris, societatis Indicae orientalis moderatoris, illustris athenaei et gymnasii curatoris, defuncti die 27 junii 1785. z.p. 4º: [4] p. (meer info) 1785, 27 juni Gedicht ondertekend: Henr. Bolt. Nieuweboer: KBH, CBG € 27.50 goltzius.nl
Lijkzangen op het onverwach... Lijkzangen op het onverwachte afsterven van ... Henricus Peirolet, leeraar in Christus gemeente te Utrecht, overleeden den 26sten der oogstmaand 1785 in den ouderdom van 55 jaaren en ruim 8 maanden. z.p. 8º: 15 p. (meer info) 1785, 26 augustus Gedichten ondertekend: Joan Rosiersz; J.C. Mohr; Jan Jordens; Abm. du Sart. Niet b... € 99.00 goltzius.nl
Gedenkzuil op het graf van ... Gedenkzuil op het graf van Jakobus Bellamy, door W.A. Ockerse, en A. Kleyn geb. Ockerse. Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz., 1822. 8º: 320 p. Met titelvignet met grafmonument en titelprent met silhouetportretten van B. en Fr. Baane. Orig. krt. (meer info) 1786, 11 maart Proza en poëzie door: W.A. Ockerse; A. Kleyn-Ockerse; Sels; A. Vereul; S.F.J. Rau; M... € 99.00 goltzius.nl
Lijkzangen bij het afsterve... Lijkzangen bij het afsterven van ... Mr. Adrianus Johannes Van royen, overleden den 16 van grasmaand 1786. Leiden, C. Heyligert. 4º: [24] p., met titelvignet met o.a. familiewapen. (meer info) 1786, 16 april Gedichten ondertekend: J. van Royen (vader); A.C. Slicher; J. 't Hooft Jz.; Pieter va... € 38.50 goltzius.nl
Lykzangen op mejuffrouwe Ju... Lykzangen op mejuffrouwe Judith Van kooywijk, echtgenoote van den Heer François Veltman, zalig ontslaapen den 9 augustus 1786 in den ouderdom van ruim 52 jaaren. z.p. 8º: [30] p. (meer info) 1786, 9 augustus Gedichten ondertekend: François Veltman; Didericus ten Dall, predikant te Wagening... € 154.00 goltzius.nl
Feestzangen ter koperen bru... Feestzangen ter koperen bruilofte van ... Johannes Christiaan Mohr en ... Geertruy Boldering, verscheenen en gevierd den 10den van slagtmaande 1786. z.p. 8º: [56] p. (meer info) 1786, 10 november Gedichten ondertekend: J.C. Mohr; J. Rosiersz; P. Heman (kunstvriend); J.A. Sluyte... € 154.00 goltzius.nl
Grafschrift voor ... Mr. Ja... Grafschrift voor ... Mr. Jacob De leeuw, dijkgraaf van ' s Graveland ... overleden te Amsterdam den 20sten en aldaar in de Nieuwe Kerk begraven den 27sten van wintermaand des jaars 1786. Amsterdam, P.J. Uylenbroek, 1787. 8º: [4] p. (meer info) 1786, 20 december Gedicht ondertekend: Willem Haverkorn Wz. Nieuweboer: MNL € 66.00 goltzius.nl
Aan ... Hendrik Hooft Danie... Aan ... Hendrik Hooft Danielsz. wegens den 26 february 1787. Amsterdam, Petrus Conradi, 1787, echter gedrukt van ander zetsel en met weglating van het adres van Conradi aan het slot. (meer info) 1787, 26 februari € 77.00 goltzius.nl
De juichende Haagsche kerkb... De juichende Haagsche kerkbruid, aan haaren hemelbruidegom den ... Heere Daniel Albert Reguleth, veelgeachten evangeliedienaar der Haagsche kerkgemeente toegewijd, door Johan van Hoogstraten. 's Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1787. 8º: ... (meer info) 1787, [25 maart] Zinspeling op de komst van R. als predikant in 's-Gravenhage. Nieuweboer: KBH, CBG € 33.00 goltzius.nl
Aanspraak aan de ... schutt... Aanspraak aan de ... schutterye van 's Gravenhage bij de verkiesinge van ... Willem G.F. grave van Benthink, heere van Rhoon ... tot hoofdschout van 's gravenhage. 's Gravenhage, J.F. Jacobs de Agé, 1787. 8º: 8 p. (meer info) 1787, [29 september] Gedicht ondertekend: J. Bool, motto op p. 2 ondertekend: J. le Francq van Berkh... € 38.50 goltzius.nl
Aan ... Meyndert Meesters! ... Aan ... Meyndert Meesters! Kapitein van ' t Blaauwe Vaendel met het witte kruis der stad Leyden, bij deszelfs eerste optrekking den 2 van slagtmaand 1787. z.p. 8º: 4 p. (meer info) 1787, 2 november Gedicht ondertekend: Jacobus van Campen. Niet in Knuttel; niet bij Nieuweboer € 49.50 goltzius.nl
Aen den manhaften Heer de H... Aen den manhaften Heer de Heer Adrianus[met de pen veranderd in Arnoldus] Heiblom, luitenant onder het Blauwe Vendel met het witte kruis onder ... kapitein Meyndert Meesters. z.p., z.j. 8º: 7 p. (meer info) [1787] Gedicht ondertekend: Abram Wijnbeek. Niet in Knuttel; niet bij Nieuweboer € 82.50 goltzius.nl
Lof-lied over de gelukkige ... Lof-lied over de gelukkige uitkomst van prins Willem de vijfde. z.p., z.j. Plano, 1 p. (meer info) [1787?] Gedicht ondertekend: Cornelis Hartman. Zinspeling op Edam dat nu juicht. Niet in Knuttel € 165.00 goltzius.nl
Eerezangen voor ... Allardu... Eerezangen voor ... Allardus De haas, toen zijn Ed. als luitenant van het Blaauwe Vaandel der burgerije van Leyden voor de eerstemaal met luister de nachtwacht betrok op den 15 van sprokkelmaand ... z.p., 1788. 8º: 12 p. (meer info) 1788, 15 februari Gedichten ondertekend: Jacob van Starkenburg; R.P. van de Kasteele s.s. th. stud.;... € 66.00 goltzius.nl
Bij het lijk van mijn broed... Bij het lijk van mijn broeder Joannes Bilderdijk, overleden den 25sten van wijnmaand 1788. z.p. 8º: [8] p. (meer info) 1788, 25 oktober Gedicht ondertekend: B[ilderdijk]. Nieuweboer: MNL € 66.00 goltzius.nl
Dem verehrungswürdigen Wagn... Dem verehrungswürdigen Wagner-henschenschen Braut-Paar am Tage ihrer Vermählung. Von dem Königlich Preussischen Justiz-Rath J.F. Striebeck geweiht. z.p., 1788. 4º: [4] p. (meer info) 1788 € 49.50 goltzius.nl
Gedachten op het leezen van... Gedachten op het leezen van De Haagsche Courant [betr. B. Bosch en Poortvliet] z.p. 8º: [4] p. (meer info) 1790 Gedicht ondertekend: Amsterdam, in 't coffyhuis, 5 july 1790. Knuttel 21954 € 38.50 goltzius.nl
Iets nader van B. Bosch aan... Iets nader van B. Bosch aan de schrijver van de Zegepraal der waarheid. z.p. 8º: [4] p. (meer info) [1790] Gedicht eindigend met 'Amateur de la verité'. Niet in Knuttel € 49.50 goltzius.nl
De zogenaamde patriotten in... De zogenaamde patriotten in rouw, of treurzang voor de zogenaamde patriotten wegens de voor hun smertelyke tijding dat Do B. Bosch zijn beroep te Poortvliet ontzegt is. z.p. 8º: 4 p. (meer info) [1790] Gedicht ondertekend: 'Semper idem' [= Ds P. Hofstede?]. Knuttel 21957 € 49.50 goltzius.nl
bosch te Poortvliet blijft ... bosch te Poortvliet blijft onmoog'lijk, of triumph der rechtzinnigheid, door Orthodoxus. z.p. 8º: 16 p. (meer info) [1790] Niet in Knuttel € 49.50 goltzius.nl
Feestzangen ten vijf-en-twi... Feestzangen ten vijf-en-twintigjaarigen trouwdage van den Heere Johan Van hoogstraten en Mejufvrouw Sara Elizabeth Van well, gevierd in 's graavenhaage den 20. der lentemaand 1791. 's Gravenhage, Jacobus van Karnebeek jr. 8º: [78] . (meer info) 1791, 20 maart Gedichten ondertekend: J. v. Hoogstraten; Anna Cath. van Hoogstraten; Hendrik van Hoo... € 176.00 goltzius.nl
Dicht-offer aan ... Henrik ... Dicht-offer aan ... Henrik Hooft Danielsz ter gelegenheid van zijn ... 75ste verjaaring op den 23 juny 1791. z.p. 8º: 12 p. Met portretprent in aquatint-techniek door F.J. Pfeiffer met tweeregelig vers door P.J. K[asteleyn]. (meer info) 1791, 23 juni Knuttel 22024; Nieuweboer: KBH, MNL, GAA € 82.50 goltzius.nl
Invallende gedachten onder ... Invallende gedachten onder goede vrienden, des avonds den eersten October 1791, bij gelegenheid van het Hooge Huwelyk, dien dag voltrokken. Rotterdam, N. Cornel, [1791]. 8º: 1 p. (meer info) 1791, 1 oktober Anoniem gedicht, getekent "Ex Tempore". Niet in Knuttel € 33.00 goltzius.nl
Aan myne huisvrouwe Suzanna... Aan myne huisvrouwe Suzanna Catharina Van rensselaar, geboren Beeldsnijder, ter gelegenheid der viering van onzen twaalf-en een halfjarigen trouwdag, den 19den April 1792. z.p., z.j. 8º: 14 p. (meer info) 1792, 19 april Gedicht ondertekend: Jan Jacob van Rensselaar. Neuweboer: CBG € 104.50 goltzius.nl
Aan mijnen vriend ... Mr. J... Aan mijnen vriend ... Mr. Jan Anthony Jacobus Carré, bij zijne promotie tot doctor in de beide regten, de 7en van hooimaand 1792. z.p. 8º: 4 p. (meer info) 1792, 7 juli Gedicht ondertekend: K. de Pecker P.z. Zinspelingen op gekochte dissertaties, advocaten... € 82.50 goltzius.nl
Aan Nederland, ter gedachte... Aan Nederland, ter gedachtenis van den dapperen hopman Kropff, na eene hardnekkige verdediging van de vesting De klundert doorschoten. 's Hage, J.F. Jacobs de Agé, 1793. 8º: [11] p. (meer info) 1793 Gedicht ondertekend: B[ilderdijk]. Knuttel 22247 € 38.50 goltzius.nl
Aan den standvastigen, mens... Aan den standvastigen, menschlievenden en onverwonnen verdediger van de Willemstad [= Carel Van boetzelaer]. z.p., z.j. 8º: [3] p. (meer info) [1793] Gedicht ondertekend: Voor God en 't vaderland. Niet in Knuttel € 33.00 goltzius.nl
Bemoedigende opwekking aan ... Bemoedigende opwekking aan de Herv. Haagsche gemeente bij het ... overlijden van .. Daniel Albert Reguleth ... door Johan van Hoogstraten. 's-Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1795. 8º: [6] p. (meer info) 1794, 28 december Nieuweboer: KBH, CBG € 27.50 goltzius.nl
Lykzangen op Petrus Nieuwla... Lykzangen op Petrus Nieuwland, zalig in zijnen Heer ontslaapen [te 's Gravenhage] den 30n van herfstmaand 1795. 's Gravenhage, G. Backhuysen. 8º: 56 p. (meer info) 1795, 30 september Gedichten ondertekend: Johan van Hoogstraten; T. van Limburg; J. van Os; [G.] Boo... € 66.00 goltzius.nl
Opwekkende overweeging bij ... Opwekkende overweeging bij het graf van ... Maria Henrietta Slicher, echtgenoote van ... Gerlag Jan Herbert Van der heim, oud raed in den Hove van Holland ... overleeden den 12 january 1796. z.p. 8º: 3 p. (meer info) 1796, 12 januari Gedicht ondertekend: J.M. Sobels. Zinspeling op de bevalling die de dood van de moe... € 99.00 goltzius.nl
Iets ter gedachtenis aan Ew... Iets ter gedachtenis aan Ewald Hollebeek, in leven doctor en hoogleeraar der H. Godgeleerdheid in Leydens school, overleden den 24 van wijnmaand 1796, van het gezelschap Non arte sed amore poeseos. Leiden, D. du Saar, 1796. 8º: [4] 43 p. (meer info) 1796, 24 oktober Gedichten ondertekend: B. Broes; H. Manger; G. Oorthuys; C. van Epen; P.S. Hoogstad... € 121.00 goltzius.nl
Aan ... Gisbertus Bonnet, t... Aan ... Gisbertus Bonnet, ter gedachtenisse van deszelfs echtgenoote Mevrouwe Anna Apollonia Wesseling, overleden 8 april 1797. z.p. 8º: [8] p. (meer info) 1797, 8 april Gedicht ondertekend: J. de Waal. Zinspelingen op 43-jarige echt, op de universiteit te... € 104.50 goltzius.nl
Aan mijnen zoon J.T.W. Van ... Aan mijnen zoon J.T.W. Van alphen en deselfs bruid A.W.P. Pauw, op den dag van hunne echtvereeniging, den 12 juni 1797. z.p. 8º: [4] p. (meer info) 1797, 12 juni Gedicht ondertekend: H. v. A[lphen]. Nieuweboer: MNL € 104.50 goltzius.nl
Lijkzangen op ... P.J. Bach... Lijkzangen op ... P.J. Bachiene, professor in de H. theologie en predikant te Utrecht. Utrecht, J.C. ten Bosch, 1797. 8º: 32 p. Zonder het titelvignet door J. v. H. naar H. v. M en zonder blad muziekschrift "Romance". (meer info) 1797, 19 oktober Gedichten ondertekend: J.K.; A. v. O.; T.B.; 'Ex charitate'; T.; W.; J.D.R.; W.E.; ... € 154.00 goltzius.nl

| Pagina : 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 200 |