Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 909 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
De Gereformeerde Dogmatiek Kersten, ds G. H. De Gereformeerde Dogmatiek (meer info) Utrecht, N. V. Uitgeverij ,, de Banier'' 1950 Twee delen in één band, overnieuw in de band gezet, tevens een nieuwe rug onder de oude gezet € 25,00 boekverkoper
Voor bijzonder tijden deel ... Lamain, ds. W. C. Voor bijzonder tijden deel 1. twaalf preken voor Avondmaalstijden, Biddagen, Lijdensweken, Goede vrijdag en Pasen (meer info) Utrecht, N. V. Drukkerij en Uitgeverij de Banier, 1950 Goede staat € 8,50 boekverkoper
Heilige oeffeninge of allee... Verschuir, Johan/ Brakel, Wilhelmus á Heilige oeffeninge of alleen sprake der ziele in de schole van Jesus/ Brief aan den heer N. N. behelzende eene opwekking en bestiering tot en in de bekeering, heilimaking en het leven door het geloof op de beloften (meer info) Utrecht, Kemink en zoon, 1861 / Nijkerk, I. J. Malga, 1859 Twee werkjes in één band, Kunstleren rug met marmers € 35,00 boekverkoper
Heilige oeffeninge of Allee... Verschuyr, Johan/ Brakel, Wilhelmus á Heilige oeffeninge of Alleen-sprake der ziele in de schole van Jesus/ Brief aan den heer N. N. behelzende eene opwekking en bestiering tot en in de bekering enz. (meer info) Utrecht, Kemink en zoon 1861/ Nijkerk, I. J. Malga, 1859 Later kunstleren band, twee werkjes in éé band € 35,00 boekverkoper
Belydenis Predicaty over I.... Hoornbeek, Johannes Belydenis Predicaty over I. Tim. III. 15. (meer info) Utrecht, Jan van Waesberge 1648 Reprint € 35,00 boekverkoper
Verzameling van eenige oeff... Vermeer, Justus Verzameling van eenige oeffeningen, behelsende uitgelezene verhandelingen, over verscheidene plaatsten des O. en N. Testaments, gedaan by verscheide gelegenheden, voornamelyk op Avondmaalstyden en Bededagen (meer info) Utrecht, Jan Jacob van Poolsum, 1757 Nieuwe halfleren band met ribben, één preek met rode markering onder texst en in de marge € 40,00 boekverkoper
Verzameling van eenige oeff... Vermeer, Justus Verzameling van eenige oeffeningen, behelzende uitgelese verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testament gedaan, by verscheide gelegentheden, voornamelyk op Avondmaalstyden en Bededagen (meer info) Utrecht, Jan Jacob van Poolsum 1757 Halfleer (rood) met ribben en titelschiltje, perkamenten hoeken met marmers € 50,00 boekverkoper
Nodige betragtiginge voor e... Huysinga, Johannes Nodige betragtiginge voor een godsdienstige ziele, omtrent het gebruyken van des HEEREN avondmaal enz (meer info) Utrecht, Jacob van Poolsum 1716 Origineel perkament € 125,00 boekverkoper
Theologico-Politica Dissert... Heenvliedt, Simon van Theologico-Politica Dissertatio, ofte Discours over dese Vrage: Of den Pausgesinden in dese vereenighde Nederlanden, niet en behoorde toe-gestaen te worden, d'openbare exercitien van hare Religie, in enighe openbare Kercken, of Capellen van enige Ste (meer info) Utrecht, Jacob Waterman 1662 Reprint € 25,00 boekverkoper
Twist des Heeren met Zijn w... Wits, Hermannus Twist des Heeren met Zijn wyngaert, de selve overtuygende van misbruyk Sijner weldaden, Onvruchtbaerheydt in 't goede, En al dertele Weeldrigheydt, enz (meer info) Utrecht, Jacob van Poolsum, 1748 Nieuwe half perkamenten band € 65,00 boekverkoper
Uitlegging van de Profeet Z... Toll, Theodorus van Uitlegging van de Profeet Zefanja, Waer in de kracht der Grondwoorden, Spreekwyzen, Gewoontens van verscheidene Volkeren, en veelerley Oudheden en Geschiedenissen verklaert worden. (meer info) Utrecht, Jacob van Poolsum, 1730 REPRINT, Halfleer met ribben, nette staat € 65,00 boekverkoper
De langh gewenschte en Vast... Mobachius, Joachimus De langh gewenschte en Vast Aenstaende bekering van het Volk der Jooden.... en wydlustige Godspraek van Jeremia XXXI (meer info) Utrecht, Jacob van Poolsum, 1746 Niieuwe half perkamenten band, nette staat € 225,00 boekverkoper
Theologia Practica, dat is:... Love, Christophorus Theologia Practica, dat is: Al de Theologische werken (meer info) Utrecht, J. J. H. Kemmer, zj Latere kunstleren band, laatste pagina register verstevigd op de snede, met portret € 50,00 boekverkoper
Verzameling van twintig oef... Lis, Hendrik Verzameling van twintig oeffeningen over verscheide Keurstoffen, zoo uit het Oude als het Nieuwe Testament; weleer by verscheydene gelegenheden uytgesproken enz (meer info) Utrecht, J. J. H. Kemmer, zj Nieuwe rug onder de oude gezet, Gotische letter € 35,00 boekverkoper
Alle de Theologische werken... Goodwin, Thomas Alle de Theologische werken, meest betreffende de Praktijk der Godzaligheid, en den wandel van een christen, in de plichten nevens God en Zijnen even-naasten (meer info) Utrecht, J. J. H. Kemmer Reprint € 45,00 boekverkoper
Verzameling van twintig oef... Lis, Hendrik Verzameling van twintig oeffeningen over verscheide Keurstoffen, zoo uit het Oude als het Nieuwe Testament; weleer by verscheydene gelegenheden uytgesproken enz (meer info) Utrecht, J. J. H. Kemmer, zj Nieuwe kunstleren band met tielschiltje, gotische druk € 40,00 boekverkoper
Verzameling van Leerredenen... Comrie, Alexander Verzameling van Leerredenen, waarin vertoont word uit verscheide teksten. De afgezakte kranke en kwynende staat der geloovige, voornamelijk in deze tyd enz in twee stukken (meer info) Utrecht, J. J. H. Kemmer, zj Origineel half leer met marmers, band heeft slijtage aan de randen, twee stukken in één band € 20,00 boekverkoper
Oeffeningen aangaande de  N... Owen, Johannes Oeffeningen aangaande de Naam, Oorsprong, Natuur, , Gebruik en Standhouding van een Dag van Heilige Rust, waarin de oorsprong des Sabbaths van de Grondlegginge der Wereld, de Moraliteit van het vierde Gebod enz.. (meer info) Utrecht, J. H. Vonk van Lynden, 1744 Origineel perkament € 175,00 boekverkoper
Notulen van de algemene ker... N. N. Notulen van de algemene kerkelijke vergaderingen van de Gereformeerde kerken onder het kruis (1844-1869) met inleiding , bijlagen en registers (meer info) Utrecht, Hertog uitgeverij, 1982 Nette staat € 12,50 boekverkoper
Het even en de arbeid van d... Fama, Joh. Het even en de arbeid van ds. M. Heikoop met een voorwoord van ds G. H. Kersten (meer info) Utrecht, Hertog zj Nieuwe rug onder de oude en nieuwe schutbladen, boekblok is wat verkleurd € 5,00 boekverkoper
Spaer-Minuten, Of Ontknoopt... Warwick, Arthur Spaer-Minuten, Of Ontknoopte Bedenckingen, Ende Voorbedachte Ontknoopingen. Eerst inde Engelsche tale beschreven, ende nu inde Nederlantsche Tale overgheset door Cornelius à Diemerbroeck. Den tweeden Druck, van verscheyden Fauten verbetert. (meer info) Utrecht, Hermannus Ribbius 1652 Reprint € 19,50 boekverkoper
Stellige en Praktikale Verk... Comrie, Alexander Stellige en Praktikale Verklaaring van den Heidelvergschen Catechismus, Volgens de Leere en Gronden der Hervorminge; enz. betreft de eerste zeven Zondagen. (meer info) Utrecht, Henricus van Otterloo en G. van denBrink, Janse. 1779 Nieuwe half leren band met ribben en titelschiltje € 45,00 boekverkoper
Theologica Practica, dat is... Hildersham, Arthur Theologica Practica, dat is verklaring over Psalm 51 (meer info) Utrecht, Henricus Versteegh 1659 Reprint € 125,00 boekverkoper
Christelicke Meditatien str... Flaman, Johannes Christelicke Meditatien streckende Tot opweckinge en bevorderinge inde practijcke der Godtsaligheydt mitdsgaders Tot verstreckinge van eenige stucken der heylige waerheydt ingestelt. (meer info) Utrecht, Henricus Versteegh, en Meynardus van Druenen 1656 Reprint € 35,00 boekverkoper
Gaet uyt Babel, ofte Nodige... Nellesteyn, Gualterus van Gaet uyt Babel, ofte Nodige waerschouwinge tegens de familiare conversatie ende gemeynschap met de Paus-Gesinden. Waer in hare ketteryen, Afgoderyen ende andere grove dwalingen, mitsgaders haere Landt-verderflijcke maximen worden ontdeckt. Seer diens (meer info) Utrecht, Henricus Versteegh 1660 Reprint € 45,00 boekverkoper
Verzameling van Leerredenen... Comrie, Alexander Verzameling van Leerredenen waarin vertoont wordt uit verscheide texten enz, in twee delen, waarbij; een Lyk-reden betreft dhr Cornelius van Schellingerhout door A. Comrie (meer info) Utrecht, H. Buskes, 1887, Latere halfleren band met ribben, titelpagina is een keer met plakband gemaakt € 40,00 boekverkoper
Uitgeleezene Predikatien ui... Brakonier, Abr. Jos. Uitgeleezene Predikatien uit het Oude en Nieuwe Testament, waarin de stoffen ontleed, volgend de grondtaal naargespeurd, uitgebreid, tot het oogmerk des Geestes gebragt (meer info) Utrecht, Gysbertus van Paddenburg 1750 Reprint € 40,00 boekverkoper
Petrus de Apostel, in synen... Alphen, Hieronymus van Petrus de Apostel, in synen Eersten Brief, overeenkomstig met Moses, Psalmen en Propheeten en naauwkeurig spreekende, vertoond, in eenige Prpheetische Bylaagen: Dienende ter bevestiging, dat de Apostel, uit enz.. In eenige Onledende Taferelen (meer info) Utrecht, Gysbertus van Paddenburg en Willem Kroon, 1738 Nieuwe half perkamenten band.(41-1)708-208 p. 4* mist portret, de randen van de snede wat sleeds bi... € 125,00 boekverkoper
Synopsis dat is Kort Begryp... Burmannus, Franciscus Synopsis dat is Kort Begryp der Heilige Godgeleertheid, en voornamelijk van de Huishouding der Verbonden Gods, Van het begin tot aan het einde der Wereld. In twee delen (meer info) Utrecht, Francois Halma en Willem vande Water, 1697 Latere half leren banden met ribben en leren hoekjes, deel 1 zit een copie € 125,00 boekverkoper
Het eerste stuck van de Wer... Teellinck, Willem Het eerste stuck van de Wercken van Mr. VVillem Teellinck, J.U.D. In sijn leven Predikant tot Middelburgh in Zeelant. Sijnde het eerste deel van sijne Tractaten over sekere Texten der H. Schrift. Daer in de plaetsen der H. Schrift gestelt sijn na de (meer info) Utrecht, Erve Willem Teellinck 1659 Reprint € 55,00 boekverkoper
Bij U is vergeving, Meditat... Dorp, ds S. van Bij U is vergeving, Meditaties over Psalm 130 (meer info) Utrecht, de Banier, 2000 goed exmplaar € 4,00 boekverkoper
De heidelbergsche Catechism... Kersten, ds. G. H. De heidelbergsche Catechismus in 52 preken, in twee delen (meer info) Utrecht, de Banier, 1949 goede staat, wat ouderdoms vlekken (vocht) € 15,00 boekverkoper
Verhandeling van de eenige ... Comrie, dr A. Verhandeling van de eenige Eigenschappen des Zaligmakenden Geloofs, ZIjnde een Verklaring en Toepassing van verscheidene uitgekipte teksten des Ouden en Nieuwen Testament (meer info) Utrecht, de Banier, zj Goed exemplaar, wat steeld bovenop de rug € 8,50 boekverkoper
Bedroefden om der bijeenkom... Kersten, ds G. H. Bedroefden om der bijeenkomst wil, artikelen van ds G. H. Kersten over de Gereformeerde Gemeente van 1834 - 1946 enz (meer info) Utrecht, de Banier, 1985 Net exemplaar € 9,50 boekverkoper
De Gereformeerde Dogmatiek Kersten, ds G. H. De Gereformeerde Dogmatiek (meer info) Utrecht, de Banier, 1950 Voorin naam uitgeknipt van het schutblad, verder in goede staat € 20,00 boekverkoper
De Wet ende het Getuigenis,... Burmannus, Franciscus De Wet ende het Getuigenis, ofte Uitlegginge van de verborgentheden ende voornaamste saken des wets, ofte Boeken der Mosis, tot grondige openinge, soo van het geheele Jodendom, als Christendom, ende Schriftmatige vergelijkinge van die beide . (meer info) Utrecht, Cornelis Jacobsz Noenaart, 1668 Half perkament, halverwege in het blok een vlek aan de onderkant in de marge over circa 100 pagina'... € 125,00 boekverkoper
Ahazia Gestraft of Uitbreid... Gentman, Cornelis Ahazia Gestraft of Uitbreidinge, over het eerste Capittel van het Tweede Boeck der Conomgen. I. Deel. (meer info) Utrecht, Antoni Smytegelt 1672 Reprint € 50,00 boekverkoper
Uitlegginge van den Prophee... Toll, Theodorus van Uitlegginge van den Propheet Amos, waarin de kracht der grondwoorden, Spreekwijzen, Gewoontens van verscheide volkeren, en Veelerley Oudheden en Geschiedenissen verklaart worden. (meer info) Utrecht, Anthony chouten, 1705 Origineel perkament, opengaan is wat stug € 275,00 boekverkoper
De Gheestelijcke Scheepvaer... Wassenburgius, Petrus De Gheestelijcke Scheepvaert na de Haven des eeuwige levens, dat is Een korte ende eenvoudige vertooninge uyt de H. Schriftuer, hoe eenChristen mensch met het Schip sijns gheloofs, door de onstuymighe Zee deser werelt, de haven des eeuwighen levens b (meer info) Utrecht, Abraham van Herwijck 1626 Reprint € 59,00 boekverkoper
Verklaring van het XXVI. Ho... Groot, Jacobus de Verklaring van het XXVI. Hooftstuk van den Profeet Jesaja. Met een aanprysende en dit Capittel verder ophelderende Voorreden van Carolus Segraaf. (meer info) Utrecht, Abraham van Paddenburg 1763 Reprint € 55,00 boekverkoper
Het rechtveerdigend geloof ... Luther, Martin Het rechtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan de Galaten (meer info) Utrecht, A. Fisscher, 1871 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 65,00 boekverkoper
Briefwisseling tusschen Noc... Huntingtn, William Briefwisseling tusschen Noctua Aurita (de luisterende steenuil) en Philomela in het Koningsdal ( de zingende Nachtegaal) (meer info) Utrecht, A. Fisscher, zj beetje verkleurd bandje € 7,50 boekverkoper
Het regtveerdigend geloof v... Luther, Martin Het regtveerdigend geloof verklaart enbevestigt in eene verhandeling over Paulus Brief aan de Galaten (meer info) Utrecht, A. Fisscher, 1871 Latere kunstleren band € 30,00 boekverkoper
De Gouden Keten deer Saligh... Mees, Gregorius De Gouden Keten deer Saligheyt, van den H. Geest, door den Apostel Paulus, t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers, van het achste Capitel tot de Romeynen (meer info) Utrecht, J. J. Albers, 1881 Originele linnen band, nieuwe rug erop en de oude er overheen gezet € 40,00 boekverkoper
Adam rechtschapen, Winschot... Teellinck, Willem Adam rechtschapen, Winschoten, herschapen, dat is een naeckte ontdeckinghe vande enz.. Waarbij: de Toetseen des Geloofs, waarbij: den Spiegel der Zedicheyt. Waarbij:Ecce Homo, ofte Oogen-salve (meer info) Utrecht, erfgenamen van Mr. Willem Teelinck, 1659, Amsterdam, j. Van Someren 1662 4 delen in één band, betreft eerste deel van al de werken, achterin missen vermoedelijk 9 pagina'... € 325,00 boekverkoper
Om 't eeuwig welbehagen Tuinman, Arie Om 't eeuwig welbehagen (meer info) Utrecht, de banier, 1957 Goed exemplaar € 5,00 boekverkoper
Fisher, E - Mergh des Evangelium Fisher, E Mergh des Evangelium (meer info) Urk, J. de Wit Foto meachanische herdruk € 20,00 boekverkoper
Beschouwingen Sions, deel 1... Lodensteijn, Jodocus Rijp, Henricus van Beschouwingen Sions, deel 1 en 2, aandachten en opmerkingen over den tegenwoordigen toestand enz.....waarbij het leven en sterven van lodensteijn, met de rouwpreek door H van Rijp, waarbij het geval van J. Koelman (meer info) URK, De vuurtoren ZJ, fotomechanische heruitgave van Amsterdam, H. Höveker, 1839 Twee delen in één band, net exemplaar € 17,50 boekverkoper
Leven en Brieven van Lames ... Docter, A en Florijn, H. Leven en Brieven van Lames Renwick, (1662-1688) door A. Doctor samengesteld en verzameld door H. Florijn (meer info) Urk, de Vuurtoren, 1979 Nette staat € 4,50 boekverkoper
Heerschappij der Genade Booth, Abraham Heerschappij der Genade (meer info) Urk, de Vuurtoren, 1975 Net exemplaar € 8,00 boekverkoper

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 |