Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 905 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Lydende Jesus, Ofte Ziel-Be... Smetterus, Wilhelmus Lydende Jesus, Ofte Ziel-Betrachtingen, over Het onschuldige en bloedige Lijden onses Saligmakers Jesu Christi, beschreven door den H. Evangelist Matthaeus. (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont 1681 Reprint € 55,00 boekverkoper
Zions Wyse en Dwase Maegden... Smetterus, Wilhelmus Zions Wyse en Dwase Maegden. Ofte Geestelycke Bedenckingen over de seer heerlijcke en denckwaerdige Parabole van de Thien Maegden Matth. 25. Tot verwackeringe van alle Christen-Zielen, om haer weerdiglijck tot de Bruyloft des Lams voor te bereyden. (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont 1677 Reprint € 45,00 boekverkoper
Zions Wyse en Dwase Maegden... Smetterus, Wilhelmus Zions Wyse en Dwase Maegden, Ofte Geestelycke Bedenckingen over de seer heerlijcke en denckwaerdige Parabole van de Thien Maegden Matth. 25. Tot verwackeringe van alle Christen-Zielen, om haer weerdiglijck tot de Bruyloft des Lams voor te bereyden. (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont 1677 Reprint € 40,00 boekverkoper
Immanuel, Dat is, Godt met ... Eyckberg, Petrus Immanuel, Dat is, Godt met ons, waere Godt en waere Mensch, om te vereenigen den Mensch met Godt. Ofte De Staet van de diepe nederheydt des Soons Godts, gebleken soo in 't beginsel of aenvanck, als in 't eynde of uytganck sijnes levens. Het Eerste De (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont 1665 Reprint € 45,00 boekverkoper
Basuyns Echo ofte Weer-Klan... Eykbergh, Petrus Basuyns Echo ofte Weer-Klanck, Dat is: Oprechte antwoordt der kinderen Godts, slaende op de Basuyn van Sodoma ende Gomorra. Voorgesteldt uyt den 80. Psalm. De Basuyn voorleden jaer, ende des selfs Weer-klanck dit loopende jaer 1660. (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont 1661 Reprint € 45,00 boekverkoper
De Basuyn van Sodoma ende G... Eykbergh, Petrus De Basuyn van Sodoma ende Gomorra. Door haren ondergang dese laetste eeuwe roepende tot bekeeringe. (meer info) Amsterdam, Willem van Beaumont 1659 Reprint € 45,00 boekverkoper
De waarachtige wegen, die G... Honert, Tako Hajo van den De waarachtige wegen, die God met een mensch houdt, uyt een vast grond-beginsel, volgens de ingeschapende enz.. waarbij: Redevoering over de onverschilligheit des Godsdienst (meer info) Amsterdam, Wetstein, en Smith, Leiden, Luchtmans, 1730/1741/1733 Nieuwe halfperkamenten banden, uniform, Deel 1 is de titelpagina in copie. € 185,00 boekverkoper
De Biddende Christus ofte v... Schuler, Johannes De Biddende Christus ofte verklaring over Johannes 17 (meer info) Amsterdam, wed. M J Brant 1662 Reprint € 50,00 boekverkoper
Het Boek der Psalmen nevens... N. N. Het Boek der Psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de Hoog heeren Staaten Generaal der Verenigde Nederlanden, voorin het begint het met een opwekking tot Godverheerlijkend Psalmzingen (meer info) Amsterdam, wed. Loveringh en Allart, 1776 Latere leren band met ribben, snede is wat golvend € 95,00 boekverkoper
Oeconomia Christiana. Ofte ... Wittewrongel, Petrus Oeconomia Christiana. Ofte Christelicke Huyshoudinghe. Vervat in twee Boecken. Tot bevoorderinge van de oeffeninge der ware Godtsaligheydt in de bysondere huys-gesinnen. Naer den regel van het Suyvere Woordt Godts te samen gestelt (meer info) Amsterdam, wed. van Marten Jansz Brant 1661 Reprint € 145,00 boekverkoper
Theologia Practica, dat is:... Love, Christophorus Theologia Practica, dat is: Alle de wercken, vervattende een grondige verklaringe van veele uytnemende plaetsen der H. Schrifture, bondige Beantwoordinge, van ontallijck veele gevallen der Consientie enz.. (meer info) Amsterdam, wed. van Jan Hendricksz Boom, 1669 Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje en leren hoekjes, in het begin wat oudere vochtvle... € 150,00 boekverkoper
Het Paesschen - Feest der C... Visscherus, Hadrianus Het Paesschen - Feest der Christelijcke kercke, ofte de Evangelische historie van Jezu Christi Triumphante opstanding van den dooden, uit alle de vier de H. Evangelisten ontleedt (meer info) Amsterdam, wed, Jans Brandt zj Reprint € 45,00 boekverkoper
Trappen des Geestelycke lev... Brakel, Theodorus á Trappen des Geestelycke levens/ Het Geestelyk leven/ Eenige christelijcke meditatien, gebeden ende danckseggingen (meer info) Amsterdam, wed. T. J. Lootsman, 1683/1687 Perkamenten band, overnieuw in de band gezet, drie werken in één band € 150,00 boekverkoper
Waere Boetvaerdigheyt; Voor... Hagen, Petrus vander Waere Boetvaerdigheyt; Voor-gestelt in verscheyden, Soo Boet als Bededags Predizatien, over de XXXII. Psal. Jes. I. Hebr. XII, en andere uygelesene texten (meer info) Amsterdam, wed. van Zal. J van Someren 1693 Reprint € 50,00 boekverkoper
D'eerste Sendbrief des Apos... Staveren, Petrus van D'eerste Sendbrief des Apostels Johannis, verklaart en toegepast (meer info) Amsterdam, wed. J van Someren 1681 Reprint € 85,00 boekverkoper
Uytlegginge van den Zendbri... Groenewegen, Henricus Uytlegginge van den Zendbrief aan den Hebreen enz. (meer info) Amsterdam, wed. Johannes van Someren, 1679 Latere half perkamenten band € 95,00 boekverkoper
De Biddende Christus ofte v... Schuler, Johannes De Biddende Christus ofte verklaring over Johannes 17 (meer info) Amsterdam, wed. M J Brant 1662 Reprint € 65,00 boekverkoper
De Schriftuurlyke Geschiede... Luyken, Jan De Schriftuurlyke Geschiedenissen en Gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond. Vertoonende Drie honderd zeven en dertig Konstige Figuuren. Verrykt met Bybelse Verklaaringen en Stichtelyke Verzen. Met het Leven van den Dichter. (meer info) Amsterdam, Wed. Pieter Arentz, en Kornelis vander Sys 1712 Reprint € 45,00 boekverkoper
Den Geestelyken Alarm, Tot ... Hasius, Adrianus Den Geestelyken Alarm, Tot schrick der Godtloosen en troost der Vroomen, met een noodige Lesse, om Godt te soecken terwijl hy te vinden is. Achtervolgen XXVIII. Texten, Kort geanaliseert en met Pagien aengewesen, hoe sy uyt het voorgaende Tractaet be (meer info) Amsterdam, Wed. Michiel der Groot 1681 Reprint € 60,00 boekverkoper
De Salighe Sterf - Konst Go... Beeltsnyder, J De Salighe Sterf - Konst Gods / Het oprechte gelove en ware voorbereyding van den oude Simeon (meer info) Amsterdam, wed. M J Brandt /M W Doornick 1655/1659 Reprint € 50,00 boekverkoper
Den Geestelyken Alarm, Tot ... Hasium, A Den Geestelyken Alarm, Tot schrick der Godtloosen en troost der Vroomen, met een noodige Lesse, om Godt te soecken terwijl hy te vinden is. Achtervolgen XXVIII. Texten, Kort geanaliseert en met Pagien aengewesen, hoe sy uyt het voorgaende Tractaet be (meer info) Amsterdam, Wed. Michiel der Groot 1681 Reprint € 65,00 boekverkoper
Het Paesschen - Feest der C... Visscherus, Hadrianus Het Paesschen - Feest der Christelijcke kercke, ofte de Evangelische historie van Jezu Christi Triumphante opstanding van den dooden, uit alle de vier de H. Evangelisten ontleedt (meer info) Amsterdam, wed, Jans Brandt zj REPRINT € 60,00 boekverkoper
De Heerlijckheydt van Jesu ... Visscherus, Hadrianus De Heerlijckheydt van Jesu Christi Glorieuse Hemelvaert. Ofte, De Remerckable Historie van de Heerlijcke Hemelvaert onses eenigen Verlossers ende volkomen Saligmakers Jesu Christi, op een naeckte ende ghemeensame wijse, tot dienst ende gerief der Gem (meer info) Amsterdam, Wed. Marten Jansz. Brandt, en Abraham Meynartsz. van den Burgh 1650 REPRINT - naam voorin € 50,00 boekverkoper
Versameling van eenige Pred... Hagen, Petrus vander Versameling van eenige Predikatien, over uytgelesen Plaetsen van 't Woord Gods (meer info) Amsterdam, wed. J van Someren 1712 Reprint € 70,00 boekverkoper
Luthers kleine Catechismus,... Luther, Maarten/ Cramer, J. A. Luthers kleine Catechismus, met eene korte verklaaringe van J. A. Cramer (meer info) Amsterdam, wed. A. D. Sellschop en P. Huart, 1788 Originele papieren band, sleeds € 125,00 boekverkoper
Den ryken dwaas, of geleerd... Rogers, Nehemia Den ryken dwaas, of geleerde en Schriftmatige uytlegginge over de Parabel, Lucas 12. vers 16, …21, waarbij: Een predikatie gepredickt, op de tweede dry-jarige visitatie van de Eerwaardigen enz. (meer info) Amsterdam, Utrecht, J van Sommeren/ Ribbius 1666/1659 Reprint € 50,00 boekverkoper
De Nederlandsche Belijdenis... Bakhuizen van den Brink, dr. J. N. De Nederlandsche Belijdenis geschriften, vergelijkende teksten (meer info) Amsterdam, uitgeversmaatschappij Holland, 1940 knepen zijn wat sleeds € 12,50 boekverkoper
De prediking van de nadere ... Brienen, dr. T. De prediking van de nadere Reformatie, een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie (meer info) Amsterdam, Ton Bolland, 1981 net exemplaar, soft cover € 7,50 boekverkoper
De Wonderen des Allerhoogst... Velde, Abraham vande De Wonderen des Allerhoogsten, ofte aanwijzinge en oorzaken, wegen en middelen, waardoor de Geunieerde Provintien, uyt hare vorige onderdrukkinge zo wonderbaarlijk, tegen vermoeden van de gehele wereld tot zo grote magt, enz... (meer info) Amsterdam, Tjeert Bliek, 1751 Origineel perkament met 8 gravures € 125,00 boekverkoper
Vrede Predicatie, Uyt-gegev... Teellinck, Maximiliaen Vrede Predicatie, Uyt-gegeven voor de Vrye Nederlanders, Om haer grondelijck te onderrichten, door wat middelen, de verkregen Vrede, haer een Christelijcke, eerlijcke, vaste, en gezegende Vrede, mach sijn en blijven. Mitsgaders een Grondigh Bewijs, D (meer info) Amsterdam, Theunis Jacobsz. 1648 Reprint € 40,00 boekverkoper
De navolging van Christus Kempis, Thomas a De navolging van Christus (meer info) Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1900 goed exemplaar € 7,00 boekverkoper
Godvreezende Zeeman Leeuwarden, N S van Godvreezende Zeeman (meer info) Amsterdam, ten Brink de Vries 1865 Reprint € 45,00 boekverkoper
Een Toets-Steen der Genade.... Harsnet, Adam Een Toets-Steen der Genade. Ontdekkende Het onderscheid tusschen opreghte en Schijn-Genaden, en Toonende Onbedriegelijke blijken en ken-teekenen der ware Genade. Dienstigh tot Beproevinge van den geestelijken Staet des menschen. Uit het Engels vertaa (meer info) Amsterdam, Servaas Wittelingh 1659 Reprint € 40,00 boekverkoper
Des christens groot interes... Guthry, Willem, Koelman, Jacobus Des christens groot interest, of het zalige deel aan Christus getoetst, benevens vier aanhangsels van krachtdadig bekeringen angsels met voorve (meer info) Amsterdam, Salomon Schouten, 1737 Latere halfleren band met marmers, net goed exemplaar € 85,00 boekverkoper
Hedendaagsche Historie van ... N. N. Hedendaagsche Historie van Friesland in 4 delen met kaarten (meer info) Amsterdam, S en J Luchtmans, J. de Groot enz.. 1785 Reprint € 145,00 boekverkoper
Elias de Thisbiter, in twin... Krummacher, F. W. Elias de Thisbiter, in twintig leerredenen, Lijden, Pasen, Tijdens het naderen van de cholera, en 4 vrijestoffen (meer info) Amsterdam, Ruysendaal, saakes Veker, 1832/ Nieuwe kunstleren band, verschillende werken van Krummacher, alle oude en eertijds als brochure uitg... € 75,00 boekverkoper
Bijbelsch Magazijn voor all... N.N. samengesteld door Vaderlansche leeraren Bijbelsch Magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift, (meer info) Amsterdam. Portielje, 1840/1844/1848/1848/1848/1840 6 delen, originele halfleren banden met ribben en marmers, nette set € 85,00 boekverkoper
Het graf, de opstanding en ... Daniell J F Het graf, de opstanding en het laatste oordeel; nevens eenige bespeigelingen over verschilleide stichtelyke onderwerpen (meer info) Amsterdam, Pieter Meijer 1772 Originele halfleren band met ribben, band wat sleeds, drie gravures € 85,00 boekverkoper
De Heerlykheit Gods aan den... sibersma, Hero. De Heerlykheit Gods aan den Donauw, of Syn Regterhand verhoogd in het vernederen der Franse en Beyersche Heyrkragten tot een seer grote, gedenk- en Dankweerdige Overwinninge der Bondgenoten, voorgevallen op den 2 van julius 1704 enz.. (meer info) Amsterdam, Paulus Matthysz, 1713 Latere half perkamenten band, titelpagina is een keer gerapareerd € 85,00 boekverkoper
De peinzende kristen, of Bu... Broes, Petrus De peinzende kristen, of Bundel van Stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid, in vier stukken (meer info) Amsterdam, P. Schouten, J. Wessing, 1783/1784/1785 vier delen in een latere oude halfleren band, met titelschiltje € 40,00 boekverkoper
Sleutel ter opening van de ... Koelman, Jacobus Sleutel ter opening van de donkerste Kapittelen in de Openbaaringe van Johannes, op het Eiland Patmos (meer info) Amsterdam, P. J. Entrop, Utrecht, Samuel de Waal zj NIeuwe half perkamenten band met perkamenten hoekjes en marmers € 250,00 boekverkoper
De Wonderen des Allerhoogst... Velde, Abraham vande De Wonderen des Allerhoogsten, ofte aanwijzinge en oorzaken, wegen en middelen, waardoor de Geunieerde Provintien, uyt hare vorige onderdrukkinge zo wonderbaarlijk, tegen vermoeden van de gehele wereld tot zo grote magt, enz (meer info) Amsterdam, Nicolaas Byl, 1765 Origineel perkament, zitten geen gravures in € 75,00 boekverkoper
Het gouden Kleinoot van de ... d'Outrein, Johannes Het gouden Kleinoot van de Leere der Waarheid die naar de Godsaligheid is; vervat in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt (meer info) Amsterdam, Nicolaas Byl, 1770 Nieuwe halfperkamenten band met marmers € 55,00 boekverkoper
Het Evangelium des H. Apost... Til, Salomon van Het Evangelium des H. Apostels Matthaei, Na een Bequame ontleding, door kort-bondige aantekeningen geopent, en kragtige demonstratien, tegen alle on-christen en twyffelaars betoont (meer info) Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn 1726 Half perkament met ribben, marmers erop, niet origineel, bij de eerste twee pagina's zit plakband aa... € 125,00 boekverkoper
Examen van het Ontwerp van ... Comrie, Alexander | Holtius, Nicolaus Examen van het Ontwerp van Tolerantie, om de Leere in de Dordrechtse Synode anno 1619. vastgesteld met de veroordeelde Leere der Remonstranten te verenigen. Voorgesteld in eenige Samenspraken, door een genootschap van voorstanders der Enderlandse For (meer info) Amsterdam, Nicolaas Byl 1753-1759 Reprint € 100,00 boekverkoper
Ethans onderwyzinge in den ... Brahe Jan Jacob Ethans onderwyzinge in den negenentachtigsten Psalm, geopend en verklaard (meer info) Amsterdam, Nicolaas Byl 1765 Reprint € 65,00 boekverkoper
It Alde Testamint, ut it He... Bijbel It Alde Testamint, ut it Hebrieusk oerset yn it Frysk fen, Dr. G. A. Wumkes (meer info) Amsterdam, Nederlandse Bijbelgenootschap, 1943 Goede staat, snede is mooi bewerkt met kleuren, soort marmer look € 20,00 boekverkoper
De rechtvaardiging uit het ... Owen, John De rechtvaardiging uit het geloof door de toerekening van Christus gerechtigdheid, verklaard, bevestigd en verdeedigd (meer info) Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1779 Origineel halfleer met ribben en leren hoekjes € 175,00 boekverkoper
Enge Poorte, Ofte De wegh d... Pietersz., Roelof Enge Poorte, Ofte De wegh der Saligheydt, Voor-gestelt in Geestelicke Meditatien over eenige bysondere Texten der Heyliger Schrift. De sevende Druck, van nieuws oversien ende na de Nieuwe Oversettinge des Bybels verbetert. (meer info) Amsterdam, Marten Jansz. Brandt 1645 Reprint € 40,00 boekverkoper
Gods genade en vrijmachtig ... Newton, Johan Gods genade en vrijmachtig albestuur, ontdekt in de zeldzame levensgevallen, langdurige en merkwaardige reizen, en zonderlinge bekering, van de eerwaardigen heer Johan Newton, voormaals door hem zelven beschreven , in XIV Brieven (meer info) Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1792 NIeuwe halfleren band met ribben en titelschiltje € 70,00 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |