Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 905 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Hvysboec. Viif Decades, dat... Bullinger, Johann Heinrich Hvysboec. Viif Decades, dat is, Viiftich Sermoonen van de voorneemste hooftstucken der Christelicker Religie, in dry deelen ghescheyden. Met seer rijcke Registers. (meer info) Emden, Gillis van der Erve 1566 Reprint € 75,00 boekverkoper
De Profeet Elisa Aangeenbrug, ds. D. L. De Profeet Elisa (meer info) Efama, 2007 Nieuw in plastic € 16,50 boekverkoper
Elia, meditaties geschreven... Aangeenbrug, ds. D. L. Elia, meditaties geschreven in de Wachter Sions, nu bij elkaar in boekvorm gebundeld (meer info) Efama, 2006 Nieuw in plastic € 17,50 boekverkoper
Geloovige Bastaards en Onge... Wilcokson, mr. A Geloovige Bastaards en Ongeloovige kinderen, met een voorwoord van E. Fransen (meer info) Ede, West-Friese boekhandel, 1967 goede staat € 5,00 boekverkoper
Uit het zielenleven, Briefw... Mallan, ds F Uit het zielenleven, Briefwisseling tussen een vriend uit Mesech en een vriend uit de landstreek der Jordaan over de 119e, de 42e en de 84e Psalm (meer info) Ede, West-Friese Boekhandel, 1974 Goed exemplaar € 10,00 boekverkoper
Ter gedachtenis, voorwword ... Poel, ds. Joh. van der Ter gedachtenis, voorwword van ds. D. L. Aangeenbrug, Rouwdiensten, Preken, Begrafenisplechtigheid met o.a. ds. C. Smits enz (meer info) Ede, Kerkeraad van de O.G.G. te Ned. 1982 Net exemplaar, op het schutbad geschreven € 10,00 boekverkoper
Verzameling van eenvoudige ... Lier, van Helperus Ritzema Verzameling van eenvoudige leerredenenaan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo de Goede Hoop (meer info) Dordrecht, W van Yzerworst, 1796 Nieuwe halferen band met ribben en titelschiltje, leren hoekjes en marmers zijn linnen € 95,00 boekverkoper
de 25ste Psalm in eene door... Brouwer, Petrus de 25ste Psalm in eene doorgaande verklaaring als mede Psalm 84, Jesaja 32 en Lukas 5. (meer info) Dordrecht, Pieter van Braam, 1769 Originee leren band met ribben, boven op de rug ontbreekt een stukje leer € 175,00 boekverkoper
Historie van den Heiligen S... Barueth, Johannes Historie van den Heiligen Stephanus. Diaken van Jerusalem en Eerste Christen-Martelaar, Tot het regte Oogmerk verklaart, tegen het Ongeloof der Deïsten en Vrijgeesten verdedigt, en bysonder ingerigt tot bestiering, moedgeving en vertroosting van Godv (meer info) Dordrecht, Nicolaas van Eysden en Comp. 1779 Reprint - naam voorin € 70,00 boekverkoper
Een Nieuw Bundeltje uitgeki... Schutte, Rutgher Een Nieuw Bundeltje uitgekipte geestelyke gezangen, tendienste aller bond- en gunstgenoten van Jehovah, den Drie-Eenigen, en Algenoegzamen God enz. (meer info) Dordrecht, Johan George Wittich 1744 NIeuwe halfleren ban met ribben en titelschiltje, titelpagina aan de randen wat sleeds, € 85,00 boekverkoper
Kern der christelyke leere,... Francken, Aegidius Kern der christelyke leere, dat is de waerheden van de Hervormden godsdienst (meer info) Dordrecht, Joannes de Braam 1751 Origineel perkament, zit een hele oude vlek op de voorkant van de plat € 65,00 boekverkoper
Godvruchtige Ziels- betragt... D'Outrein, Johannes Godvruchtige Ziels- betragtiging, Voor, Onder en Na het houden van het H. Nachtmaal des HEEREN uit den XXIII sten Psalm. (meer info) Dordrecht, Joannes van Braam, 1721 Half perkament latere marmers erop € 95,00 boekverkoper
De Openbaringhe Jesu Christ... Bullinger, Johann Heinrich De Openbaringhe Jesu Christi. Ten eerste door den H. Engel Gods, Joanni den H. Apostel ende Evangekust geopenbaert, en van hem gesien en beschreven. Maer nu met CI. Predicatien verclaert. Eerstmael in Latijn uitghegaen, ende nu in Neder-duytsch ghetr (meer info) Dordrecht, Jan Canin 1581 Reprint € 90,00 boekverkoper
Salige Wegh-Wyser. Tot het ... Hulck, Adamus van der | Court, Abraham del Salige Wegh-Wyser. Tot het Hemelsche Zion. Waeer in de Leere der ware Boetvaerdigheydt, ofte bekeeringe des Menschen tot Godt, krachtelick werdt vertoont, en voor oogen gestelt. Met eenige klare ende onbedriegelicke ken-teyckenen ende eygenschappen, (meer info) Dordrecht, Jacob Braat 1660 Reprint € 37,50 boekverkoper
Den Konincklicken Wegh tot ... Tuke, Thomas Den Konincklicken Wegh tot den Hemel, Ofte De Leere van Gods eeuwighe Verkiesinghe, scheppinge ende Val der menschen, van de krachtige Roepinge der Uyt-verkorenen, van hare Rechtveerdigh-makinge, Heyligh-makinge, ende van het eeuwighe leven. Gegronde (meer info) Dordrecht, Jacob Braat 1649 Reprint € 30,00 boekverkoper
Het wezen des Geloofs, zest... Goedhart, H. vdm Het wezen des Geloofs, zestal predikatien waarbij: Vragen rondom het Geloof, zestal Bijbellezingen (meer info) Dordrecht, J. P. van den Tol, 1959 Goed exemplaar, twee boeken in éé band. € 7,50 boekverkoper
de trappen des Geestelyken ... Brakel, Theodorus á de trappen des Geestelyken levens (meer info) Dordrecht, Hendrik Walpot, 1736 Eenvoudig linnen band met marmers € 40,00 boekverkoper
Acht Uitmuntende practicale... Smytegelt, Bernardus Acht Uitmuntende practicale Leer-redenen (meer info) Dordrecht, Hendrik de Koning, zj Nieuwe halfleren band met ribben en titelschiltje, laatste pagina is aan de marge stukjes uit , geen... € 45,00 boekverkoper
Acht Uitmuntende practicale... Smytegelt, Bernardus Acht Uitmuntende practicale Leer-redenen (meer info) Dordrecht, Hendrik de Koning, zj Nieuwe half perkamenten band € 50,00 boekverkoper
Proef-Steen van de Ware Chr... Teellinck, Willem Proef-Steen van de Ware Christelijckheyt. Den tweeden Druck oversien, ende verbetert, de Texten gestelt zijnde na de Nieuwe Oversettinge, door Joannes van Peere. (meer info) Dordrecht, Hendrick Kilmans 1652 Rerprint € 40,00 boekverkoper
De Trappen des Geestelyken ... Brakel, Theodorum á De Trappen des Geestelyken levens, (meer info) Dordrecht, Hendrik Walot, 1736 Origineel perkament € 75,00 boekverkoper
Het Heilig Offerlam geslach... Francken, Aegidius Het Heilig Offerlam geslacht voor de Uitverkoorenen, of de gescheidenisse van het Lyden des Heiland Jesus, verklaart en toegepast (meer info) Dordrecht, Frederik Houtman, 1740 Twee delen, Nieuwe halfleren banden met ribben (uniform), mist portet € 125,00 boekverkoper
Het Heilig Dienstwerk van e... Donk, Adrianus Hubertus vander Het Heilig Dienstwerk van een Euangelisch Leeraar, benevens het Christen-Volk, In haare Toeweijinge aan God doorlugtigsten Adeldom, ende evrwagtinge van allerheerlyksten Staat, Als mede de hemelsche verrukking van Paulus by eenige Leerredenen vertoon (meer info) Dordrecht, Fredrik Outman 1740 Reprint € 45,00 boekverkoper
Het Heilig Offerlam geslach... Francken, Aegidius Het Heilig Offerlam geslacht voor de uitverkoorenen, of de geschiedenisse van het Lyden des Heilands Jesus, uit overeenstemminge der vier Evangelisten, verklaart en toegepast, (meer info) Dordrecht, Frederik Outman, 1740 Twee delen, Nieuwe halfperkamenten banden, deel 1 mist 10 blz voorrede, deel 2 zitten 4 blz voorwoo... € 100,00 boekverkoper
Practyke, dat is, Werckelij... Udemans, G. F. Practyke, dat is, Werckelijcke oeffeninghe vande christelijcke hooft-deughden, Gheloove, Hope, ende Liefde, waarbij: Hemels-Belegh, dat is: Geestelijcke maniere van oorlogen, om den Hemel in te nemen (meer info) Dordrecht, Fransoys Boele 1632/1633 Reprint € 60,00 boekverkoper
De Laetste Basuyne, dat is,... Udemans, Godefridum De Laetste Basuyne, dat is, Getrouwe waerschouwinghe onses Heeren Jesu Christi/ aengaende des Menschen Uyterste, beschreven door den H. Apostel/ ende Evangelist Mattheum, Capitt, XXV. Verklaert, ende tot ontnuchteringe van onse Eeuwe toe-gepast enz.. (meer info) Dordrecht, Franqoys Boels, 1645 Originele perkamenten band, laatste drie pagina's van register in nette copie, wat vochtvlekken erin... € 925,00 boekverkoper
T Geestelyck roer van't Coo... Udemans, Godefridum T Geestelyck roer van't Coopmans Schip, Dat is, Trouwbericht, hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hem selven dragen moet in syne handelinge, in Pays, ende in oorloge, voor God, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheydt onder de heydene (meer info) Dordrecht, Françoys Boels 1640 Reprint - naam voorin € 45,00 boekverkoper
T Geestelyck roer van't Coo... Udemans, Godefridum T Geestelyck roer van't Coopmans Schip, Dat is, Trouwbericht, hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hem selven dragen moet in syne handelinge, in Pays, ende in oorloge, voor God, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheydt onder de heydene (meer info) Dordrecht, Françoys Boels 1640 Reprint € 50,00 boekverkoper
De laetste Basuyne, dat is,... Udemans, Godefridum De laetste Basuyne, dat is, Ghetrouwe waerschouwinghe onses Heeren Jesu Christi, aengaende des Menschen Uiterste. Waarbij: Christelijcke Bedencken, dienende tot naerder betrachtinge van het XXV Capittel Matthei (meer info) Dordrecht, Fransoys Boels 1645 REPRINT - naam voorin en paar onderstrepingen € 80,00 boekverkoper
De Ghemeynschap der Heyligh... Ainsworth, Henry De Ghemeynschap der Heylighen. Ofte, Een Tractaet vande Ghemeynschap die de Gheloovighe hebben met Godt, ende sijne Engelen, ende onder malcanderen, in dit teghenwoordighe leven, uyt de H. Schrifture vergadert, ende in 't Engelsch beschreven. Ende nu (meer info) Dordrecht, Françoys Boels 1628 Reprint € 49,00 boekverkoper
De Peinzende Kristen , vier... Broes, Petrus De Peinzende Kristen , vier stukken in éé band (meer info) Dordrecht, F. Boekee, 1841 Nieuwe half kunstleren band met marmers en kunstleren hoeken, € 30,00 boekverkoper
De tedere ingewanden van Ch... Bunjan, Joahannes De tedere ingewanden van Christi Liefde, in de zondaar opengelegt en vertoon, waarbij: de genade uitgebreidt tot de grootste der zondaren (meer info) Dordrecht, Adriaan Walpot, 1772 Nieuwe half perkamenten band, met marmers € 85,00 boekverkoper
De Kruis Triomph van de Vor... Hellenbroek, Abraham De Kruis Triomph van de Vorst Messias, ofte verhandeling over het Lyden, Sterven en Begraven van den Heiland der Uitverkoren wereld. (meer info) Dordrecht, Abraham Blusse en Zoon, 1791 Nieuwe halfleren band met goudopdruk en marmers € 55,00 boekverkoper
Nebucadnezars Pracht, Val, ... Smiths, Henry Nebucadnezars Pracht, Val, en Herstellinge. Mitsgaders Lof der Nederheydt. Christelijke Offerhande. Pauli Ootmoedigheydt. Ydelheyts Ondersoek. 't Ware Bruylofts-kleedt. Tranen der Armen. Besoekinge der Rechtveerdigen. Uyt het Engelsch vertaelt door J (meer info) Dordrecht, Abraham Andriessz. 1657 Reprint € 45,00 boekverkoper
Den Schrikkelijken dagh des... Greenwood, Henry Den Schrikkelijken dagh des oordeels/Beschrijving van den hel/ christelyke loop-bane (meer info) Dordrecht, Abraham Andriessz/ Johannes Ribbius 1655/ 1670 Reprint, mist schutblad voorin € 50,00 boekverkoper
De christen en christinnere... Bunjan, John De christen en christinnereize naar de Eeuwigheid (meer info) Doesburg, J. C. van Schenk en Brill, 1906 Originele bewerkte band, wel wat sleeds en los in de band € 15,00 boekverkoper
Eerste, Middelste en Laatst... Ambrosius, Isaac Eerste, Middelste en Laatste dingen, in drie tractaten vervat (meer info) Doesborgh. J. C. van Schenk en Brill zj Nieuwe Kunstleren band met titelschiltje € 50,00 boekverkoper
Waarachtige geschiedeis der... N. N. Waarachtige geschiedeis der Vrome martelaren en Getrouwe bloedgetuigen van Jezus Christus (meer info) Doesborgh, J. C. van Schenk en Brill, zj Originele halfleren band, overnieuw in de band gezet, is een nieuwe rug onder de oude gezet, blok is... € 75,00 boekverkoper
Predikatie over De woorden ... Doreslaer, Samuel van Predikatie over De woorden II. Regum IV. I. Gepast op de Dood van De Eerweerdige Godsalige Hoogh-geleerde Dionijsius Sprankhuisen, In sijn leven, getrouw Predikant der Gemeente Christi binnen Delf: gedaen, Des Daegs na sijn Overlijden, inde Nieuwe Ke (meer info) Delft, Symon Cloeting 1650 Reprint € 45,00 boekverkoper
Jesus in 't Hofken van Geth... Rees, Nicolaas Jesus in 't Hofken van Gethzemane: of de lydende Heiland, in Zyn zwaren stryd, droevige worsteling en bemoedigende versterking daaronder, voorgestelt en aangewezen in eene verklaring e toeeigening van den XVI. Psalm (meer info) Delft, Reinier Boitet, 1747 Reprint € 55,00 boekverkoper
De christen en christinnenr... Bunyan, John De christen en christinnenreis, vertaald door A. G. Barkey Wolf v.d.m. (meer info) Delft, Naamloze Vennootschap W. D. Meinema, zj Gelezen staat, met een paar platen € 10,00 boekverkoper
Schriftmatige proeven van e... Tegularius, Hermannum Schriftmatige proeven van een oprecht christen; mitsgaders vasten troost tegen verscheyden Twyffelingen; beschreven tot versterckinghe van Godts Kinderen, ende tot dienst van alle siecken - besoeckers (meer info) Delft, J P Waelpot 1650 Reprint € 35,00 boekverkoper
De goede weg tot Heyl en vr... Hofman, Johannes De goede weg tot Heyl en vrede voor een verleegen zondaar, enz. (meer info) Delft, Andries Voorstad 1713 Reprint € 55,00 boekverkoper
Oeffeningen over de Grondst... Wits, Hermannus Oeffeningen over de Grondstukken van het Algemeyne Christelyke Geloove/ Oeffeningen over 't Gebed des Heeren/ Afscheyds-Predikatie gedaan tot Leeuwarden op den 7. Martti 1675/ Treurpredlatie over de droeve dood van Maria Stuart, (meer info) Delft. Adriaan Beman, 1700 origineel perkament met ribben, een kneep wat teer, voorin nieuw schutblad € 125,00 boekverkoper
Diverse werken, complete se... Teellinck, Willem Diverse werken, complete serie in 10 delen (meer info) De ze reprints zijn uitgegeven door, Willem Teellinck Fonds, 1978 te Urk Reprint € 500,00 boekverkoper
Ketterij, ds M van de - Ruth Ketterij, ds M van de Ruth (meer info) De Groot, Goudriaan Nieuw € 20,00 boekverkoper
Koningin Beatrix,  een inst... Lammers, Fred. J. Koningin Beatrix, een instituut Majesteit in een kritische samenleving (meer info) De Bilt, Bosch & Keuning zj Pocket uitgave, net exemplaar € 5,00 boekverkoper
Het lied van Moses, Deut: X... Ravenstein, Henricus Het lied van Moses, Deut: XXXVI: verss 1 - 43. Of de zake Gods kragtig bepleyt, en tegen het weerbarstig Jeschurun of Israël voldongen, waarbij: het zogenaamde Duysent-jarig ryk ondersogt en weerlegt, in één redenvoeringe, (meer info) D. Rampen en F. Clement 1728 Nieuwe halfleren band met ribben € 175,00 boekverkoper
Twist des Heeren met Sijn W... Witz, Hermannus Twist des Heeren met Sijn Wyngaert, ...enz.. (meer info) Charlois, H. van der Meulen, 1892 Originele halfleren band met marmers, net exemplaar, nieuwe letter, oude druk € 35,00 boekverkoper
Twist des Heeren met Zijn W... Witz, Hermannus/ Bunyan, John Twist des Heeren met Zijn Wyngaert/ De man uit de Aarde Aardsch, figuurlijke schets van eenige geestelijke bevindingen (meer info) Charlois, H. van der Meulen, 1892/ Utrecht, H. ten Hoove, zj Twee werken in één band, latere kunstleren band, net exemplaar € 30,00 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 19 |