Alle boeken van boekverkoper uit Alblasserdam

boekverkoper heeft in totaal 950 boeken

Logo boekverkoper
Wij zijn gespecialiseerd in antiquarische werken, voornamelijk religie en geschiedenis. Alle boeken die te koop aangeboden worden zijn dmv naslag werken nagekeken en alle pagina's zijn geteld en gecontroleerd met naslag werken. Tevens hebben wij een groot aanbod reprint (theologische werken). Wij kopen ook boeken in. Indien u wat zoekt en het staat niet op de site, laat het ons weten, alles staat niet hier vermeld. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het restaureren en overnieuw inbinden van oude boeken, maar ook latere boeken kunnen we voorzien van nieuwe banden. Tot ziens !
Verder lezen

Gesorteerd op:

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Spaer-Minuten, Of Ontknoopt... Warwick, Arthur Spaer-Minuten, Of Ontknoopte Bedenckingen, Ende Voorbedachte Ontknoopingen. Eerst inde Engelsche tale beschreven, ende nu inde Nederlantsche Tale overgheset door Cornelius à Diemerbroeck. Den tweeden Druck, van verscheyden Fauten verbetert. (meer info) Utrecht, Hermannus Ribbius 1652 Reprint € 19,50 boekverkoper
De Stercke Helper, aenbiede... Hayward, John De Stercke Helper, aenbiedende, een yeders pack te dragen, ofte Een Tractaet, Leerende in alle lasten ende ongherusticheden des ghemoets hoe verlichtinge, hulpe ende troost van God te vercrygen. Maer voornemelyck ghevende onbedriegelycke fondamenten (meer info) Rotterdam, Abraham Migoen, 16XX Reprint € 45,00 boekverkoper
Noodige opwekkinge voor all... Ouboter, Dingeman Noodige opwekkinge voor alle liefhebberen van haar eyge behoudenisse. (meer info) Dordrecht, Johannes 't Hooft 1733 Reprint € 35,00 boekverkoper
Opening van de veld-tocht, ... Outrein, Johannes d' Opening van de veld-tocht, Het grote goed, twee delen in 1 band (meer info) Amsterdam, Gerardus Borstius 1702 Reprint € 35,00 boekverkoper
Institutiones Theologiae Pr... Oomius, Simon Institutiones Theologiae Practicae, eerste deels, eerste boeck (meer info) Bolsward, Samuel van Haringhouk 1672 Reprint € 125,00 boekverkoper
Keur der Verheventste Gezig... Mobachius, Joachim Keur der Verheventste Gezigten, Vertoond aan Jesaias, Ezechiel, Daniel en Johannes. Welke breedvoerig ontvouwd, en met elkanderen vergeleken worden. (meer info) Amsterdam, Gerrit de Groot 1758 Reprint € 75,00 boekverkoper
De Geessel der Sonden. Vert... Leupenius, Petrus De Geessel der Sonden. Vertoonende Het Wesen, Oorsaaken, Eigenschappen, en Werkingen der Sonden, als ook Middelen tegen de selve. (meer info) Amsterdam, Hendrik Donker 1651 Reprint € 65,00 boekverkoper
Ziel-Behoudende Considerati... J. v. L. Ziel-Behoudende Consideratie, handelende Van de Nootsakelijckheydt der separatie ofte scheydinge, tusschen den Geloovigen ende Ongeloovigen, ontrent alle Geestlijcke gemeynschap. Beneffens een seer godlijck Tracktaetjen ofte Stralen der Goddelijcke L (meer info) Schiedam, J. Vons, ca. 1867 Reprint € 50,00 boekverkoper
De Beseten VVeereldt, Waer ... Viret, Pierre De Beseten VVeereldt, Waer in bewesen wort dat de Duyvel, te weten den Rooden Draeck, de oude Slanghe Apoc. 20. los ghebroken en ontbonden is, ende tegenwoordich in de weerelt onder alle soorten van menschen regeert. In 't Fransch beschreven, Ende in (meer info) Harderwyck, Paulus vanden Houte 1665 Reprint € 45,00 boekverkoper
De Toevlucht en Sterkte van... Tuinman, Carolus De Toevlucht en Sterkte van het Ware Christendom in Leven en Sterven, aangewezen in Vyf en Vyftig Predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht gegeven door Cornelius de Feyfer. (meer info) Amsterdam, Adriaaor, en Erve G. Onder de Linden 1789 Reprint € 75,00 boekverkoper
De Toevlucht en Sterkte van... Tuinman, Carolus De Toevlucht en Sterkte van het Ware Christendom in Leven en Sterven, aangewezen in Vyf en Vyftig Predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Aan het licht gegeven door Cornelius de Feyfer. (meer info) Amsterdam, Adriaan Wor, en Erve Gerard Onder de Linden 1739 Reprint € 65,00 boekverkoper
Catalogus der Bibliotheek Thysius, Joannes Catalogus der Bibliotheek (meer info) Leiden, E J Bril 1879 Reprint € 40,00 boekverkoper
Het eerste stuck van de Wer... Teellinck, Willem Het eerste stuck van de Wercken van Mr. VVillem Teellinck, J.U.D. In sijn leven Predikant tot Middelburgh in Zeelant. Sijnde het eerste deel van sijne Tractaten over sekere Texten der H. Schrift. Daer in de plaetsen der H. Schrift gestelt sijn na de (meer info) Utrecht, Erve Willem Teellinck 1659 Reprint € 55,00 boekverkoper
Verzameld Werk. Bevat: Phil... Teellinck, Ewout Verzameld Werk. Bevat: Philometer, 1616., Cleopas, 1617., Querela Patriae, 1617., Querela Ecclesiae, 1617., Anderde Clachte, 1617., Derde Clachte, 1618., Christelicke Clachte, 1619., Klauw vande Beeste, 1619., Mizpa, 1620., Boheems Geluyt, 1620., Een (meer info) Middelburg, Adriaen vande Vivere/etc. 1616-1649 Reprint € 175,00 boekverkoper
De Ghemeynschap der Heyligh... Ainsworth, Henry De Ghemeynschap der Heylighen. Ofte, Een Tractaet vande Ghemeynschap die de Gheloovighe hebben met Godt, ende sijne Engelen, ende onder malcanderen, in dit teghenwoordighe leven, uyt de H. Schrifture vergadert, ende in 't Engelsch beschreven. Ende nu (meer info) Dordrecht, Françoys Boels 1628 Reprint € 49,00 boekverkoper
Een Christelick ende Goddel... Abernethy, John Een Christelick ende Goddelick Tractaet, Inhoudende de Medicine der Siele. Waer in 1. De sieckten der Ziele wijt-loopigh beschreven. 2. De gequetste Faculteyten kortelick aengeroert. 3. De oorsaken dienstelick gestelt. 4. De teyckenen ende Symptomata (meer info) Amsterdam, Baltus de Wild 1648 Reprint € 60,00 boekverkoper
De Stemme Iohannis des Doop... Stock, Richard De Stemme Iohannis des Doopers, Dat is: Een uytnement Tractaet van de Leere ende nutticheyt der Waere-Boetveerdicheyt. Noodigh om gehoort ende geoeffent te worden, van alle die ghene die daer hopen te singen het gesangh Moses ende des Lams aen (d'ove (meer info) Campen, Frans Jurissen 1627 Reprint € 42,50 boekverkoper
Uitnemende Vertroostinghen ... Yarrou, Robert Uitnemende Vertroostinghen voor eene beroerde Conscientie (meer info) Amsterdam, Hendrick Laure 1622nsz. Reprint € 55,00 boekverkoper
De goede weg tot Heyl en vr... Hofman, Johannes De goede weg tot Heyl en vrede voor een verleegen zondaar, enz. (meer info) Delft, Andries Voorstad 1713 Reprint € 55,00 boekverkoper
De pligten der ouders, in k... Koelman, Jakobus De pligten der ouders, in kinderen voor Godt op te voeden. Nevens Driederlei Catechismus als mede Twintig exempelen van Godtzalige en vroegstervende jonge kinderen (meer info) Utrecht, Nicolaas van Vucht 1749 REPRINT € 45,00 boekverkoper
Seven Godzalige en Christel... Maxeyus, Anthonius Seven Godzalige en Christelijcke Tractaten, over verscheyden Texten der Heyliger Schriftuer. Nu eerst uyt het laetst-gedruckte Engels Exemplaer in 't Nederduyts gebraght door Willem Christiaensz. Van der Boxe. (meer info) Leyden, Abraham van Geervliet 1652 Repirint € 65,00 boekverkoper
De waterkeringszorg in de A... Spierings, C. N. De waterkeringszorg in de Alblasserwaard en de vijfheerenlanden, Proefschrift ter verkrijging van de graad van Dokter op gezag van Rector Magnificus dr. W. A. Wagenaar. Promotor, mr. Th. G. Drupsteen (meer info) N. N. 1998 Pocketuitgave, net exemplaar € 20,00 boekverkoper
Aan het hof, de monarchie o... Meijer, Remco Aan het hof, de monarchie onder Koningin Beatrix (meer info) Amsterdam, Bert Bakker, 1999 Pocket uitgave, net exemplaar € 10,00 boekverkoper
Koningin Beatrix,  een inst... Lammers, Fred. J. Koningin Beatrix, een instituut Majesteit in een kritische samenleving (meer info) De Bilt, Bosch & Keuning zj Pocket uitgave, net exemplaar € 5,00 boekverkoper
H. F. Kohlbrugge Reuver, Dr. A. de H. F. Kohlbrugge (meer info) Kampen, uitgeverij Kok, 2005 Pocket uitgave, net exemplaar € 5,00 boekverkoper
Kort begryp der christelyke... Nahuys, Petrus Kort begryp der christelyke religie, ten klaarste en allerkorste opengelegt ten dienste voor mingeoefende en nogtans heilbegeerige zielen, die zich willen begeven tot des Heeren H. Avondmaal, waarbij: verdedigt tegen allerei dwallingen en dwaalgeeste (meer info) Amsterdam, Jan Morterre 1767/ A. Douci 1753/1751 perkamenten bandjes, bij één exempaar mist de schubladen, zijn iets in hoogte verschillend, enkele... € 125,00 boekverkoper
Trappen des Geestelycke lev... Brakel, Theodorus á Trappen des Geestelycke levens/ Het Geestelyk leven/ Eenige christelijcke meditatien, gebeden ende danckseggingen (meer info) Amsterdam, wed. T. J. Lootsman, 1683/1687 Perkamenten band, overnieuw in de band gezet, drie werken in één band € 150,00 boekverkoper
des Heeren Lof, verkodigt u... Eversdyk, Wilhelmu des Heeren Lof, verkodigt uit den mond der kinderen, ofte vijfentwintig zondelinge voorbeelden van vroeg bekeerde, en jong stervende kinderen enz (meer info) Rotterdam, Pieter van Gilst, 1749 Perkamenten band, is een keer overnieuw in de band gezet, en een nieuwe rug erop van oud perkament € 75,00 boekverkoper
Des christens Eenige Troost... Smytegelt, Bernardus Des christens Eenige Troost in leven en sterven, of verklaring over de Heidelbergschen Catechismus in twee en vijftig Predikatien; benevens vijf belijdenis predikatien (meer info) 's Gravenhage, C. de Bruin, firma I. J. Malga - Nijkerk zj Perkamenten band, overnieuw in de band gezet, twee pagina's van de eerste preek aan de snede wat sle... € 50,00 boekverkoper
Toetsteen der waare en vals... Groe, Theodorus van der Groe Toetsteen der waare en valsche Genade, ontdekkende, in het helderschynende licht, der zuivere, Gereformeerde Waarheid, enz...... (meer info) Rotterdam, H. van Pelt en A. Douci, 1752/1753 Perkamenten banden, nette set € 195,00 boekverkoper
De tente van Hagar en Sara,... Sibersma, Hero De tente van Hagar en Sara, dat is, de dienstbare Gemeente Israels onder Moses, en de vrije onder de Mesias enz (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius 1715 Perkament, overnieuw in de band gezet, titelpagina kort gesneden, zodoende ontbreekt jaartal, maar v... € 95,00 boekverkoper
'T omstandige leven van den... Pauw, Andries 'T omstandige leven van den grote kerk leeraar en Reformateur, Dokter Martinus Luther... waarbij; Europa's Lutherdom, dat is verwonderingswaardige theologische en historische beschrijvinge, hoedanig de Leere der onveranderde Augsburgse .....enz.. (meer info) Amsterdam, Jan Roman de Jonge 1743 / Amsterdam, Samuel Schoonwald 173q Perkament, 2 delen in 1 band, zit misstelling in maar dat klopt, is vergeleken met een exemplaar van... € 175,00 boekverkoper
De blijken van Godtzalighey... Guthry, William De blijken van Godtzaligheydt, vertoont en open- geleydt, in het Exemplaare leven en sterven van Ettelijcke Vroome. Zijnde een tweede Aanhangsel van 'T Groot Interest eens christens, vertaaldt door Jacobus Koelman (meer info) Vlissingen, Abraham van Laren, 1672 Papieren omslag € 60,00 boekverkoper
Verlangen naar God in een v... Riessen. Jan van Verlangen naar God in een verlaten cultuur (meer info) Zoetermeer, Meinema, 1998 Paperback, net exemplaar € 4,00 boekverkoper
De taal kanaäns,  een gespr... Kohlbrugge. Dr. H. F. De taal kanaäns, een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid (meer info) Houten, den Hertog, 1986 Paperback net exemplaar € 4,00 boekverkoper
Schat-boeck der verklaringe... Ursinus, Zacharias Schat-boeck der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de latynsche lessen van Zacharias Ursinus, opgemaakt van David Pareus vertaalt en met tafelen verligt door Festus Hommius (meer info) Leyden, Andries Clouck 1606 overslaand perkament, niet orginele band € 395,00 boekverkoper
Twist des Heeren met Zijn w... Wits, Hermannus Twist des Heeren met Zijn wyngaerdt, T'selve overtuygende van Misbruyk Sijner weldaden, onvruchtbaerhaydt in 't goede, en al te dertele weelderigheyd enz (meer info) Leeuwarden, Jacob Pieters Hagenaer, 1669 Overnieuw in de band gezet, titelprent is copie op oudpapier, perkament € 125,00 boekverkoper
Twee redevoeringen raakende... Owen, John Twee redevoeringen raakende den Heiligen Geest en Zyn werk. De Eene van de Geest als een Trooster en de Andere voor zo veel , Hij is de Autheur van Geestelyke gaaven enz (meer info) 's Gravenhage, Ottho van Thol 1733 Overnieuw in de band gezet, perkament, de naam Owen op titelpagina zit plakband op € 175,00 boekverkoper
Nagelaten oefeningen, 25 oe... Leeuwen, Weleerwaarde W. van Nagelaten oefeningen, 25 oefeningen (meer info) Scherpenisse, Boekhandel en Uitgeverij Kleppe, 1977 overnieuw in de band gezet € 15,00 boekverkoper
Nuttige samenspraken van ee... Thermen, Wilhelmus / Nahuijs, Petrus / Bugenhagen, Joan Nuttige samenspraken van een heilzoekende leeraar met zijne Akkerlieden bij zijne gewone en buitengewoon huisbezoeken, waarbij; twaalf uitgezochte leerredenen, waarbij; beschrijving van de begrafenis van M. Luther en de lijkrede (meer info) Lemmer, W. A. F. Koopman, zj Overnieuw in de band gezet, drie boeken in één band € 125,00 boekverkoper
Verhandeling van den Vrede ... Moulin, Piere du Verhandeling van den Vrede der Ziele en de vergenoeginge des Geestes; mitsgaders overdenkingen en gebeden op elke dag van de weke; neffens een voorbereiding tot het H. Avondmaal (meer info) Amsterdam, Jacobus Borstius 1723/1727 overnieuw in de band gezet (perkament) 2 paginas in nette copies € 85,00 boekverkoper
Geloofs oefeningen over de ... Wits, Hermanus Geloofs oefeningen over de artikelen en oeffeningen over het Gebed waarbij nog een preek over de droevige dood van Maria Stuart over Klaagliederen 5 vers 16 Waarbbij; afscheids preek van Leeuwarden, en een dichtwerk over Hooglied 5 en zielezucht (meer info) Rotterdam, Jan Daniel Beman, 1743 Overnieuw gebonden halfleer met ribben en leren hoeken, in het begin wat worm gaatjes in de marge € 95,00 boekverkoper
Letterlijke en Practicale v... Henry, Matthew Letterlijke en Practicale verklaring van het Oude en Nieuwe Testament in 9 delen (meer info) Kampen, J. H. Kok, 1912 Overnieuw gebonden € 235,00 boekverkoper
De Toevlucht en sterkte van... Tuinman, Carolus De Toevlucht en sterkte van het ware Christendom in Leven en Sterven aangewezen in vijf en vijftig predikaties over de Heidelbergse Catechismus. (meer info) zj - zj overgezet in huidige spelling € 100,00 boekverkoper
Het binnste van Gods Konink... Rous, F Het binnste van Gods Koninkrijk overgezet in hedendaags (meer info) Rotterdam, Nicolaes Topijn 1731 Overgezet in hedendaags € 44,50 boekverkoper
Oudepaden veerteinde jaarga... Knap, ds J. J. Oude paden Oudepaden veerteinde jaargang, 1928 - 1929 (meer info) Kampen, J. H. Kok, 1929 Ouderdoms sporen, goed exemplar € 8,00 boekverkoper
De Laetste Basuyne, dat is,... Udemans, Godefridum De Laetste Basuyne, dat is, Getrouwe waerschouwinghe onses Heeren Jesu Christi/ aengaende des Menschen Uyterste, beschreven door den H. Apostel/ ende Evangelist Mattheum, Capitt, XXV. Verklaert, ende tot ontnuchteringe van onse Eeuwe toe-gepast enz.. (meer info) Dordrecht, Franqoys Boels, 1645 Originele perkamenten band, laatste drie pagina's van register in nette copie, wat vochtvlekken erin... € 925,00 boekverkoper
Schat-boeck der verklaringe... Ursinus, Zacharis Schat-boeck der verklaringen over den Nederlandschen Catechismus, uyt de latynsche lessen van Zacharias Ursinus, opgemaakt van David Pareus vertaalt en met tafelen verligt door Festus Hommius (meer info) Amsterdam, Joannes van Ravesteyn, 1657 Originele perkamenten band met ribben, op de rug ontbreekt een klein stukje, koortjes im te sluiten ... € 125,00 boekverkoper
Luthers kleine Catechismus,... Luther, Maarten/ Cramer, J. A. Luthers kleine Catechismus, met eene korte verklaaringe van J. A. Cramer (meer info) Amsterdam, wed. A. D. Sellschop en P. Huart, 1788 Originele papieren band, sleeds € 125,00 boekverkoper
De Gouden Keten deer Saligh... Mees, Gregorius De Gouden Keten deer Saligheyt, van den H. Geest, door den Apostel Paulus, t'samen geschakelt in het 28, 29 en 30 vers, van het achste Capitel tot de Romeynen (meer info) Utrecht, J. J. Albers, 1881 Originele linnen band, nieuwe rug erop en de oude er overheen gezet € 40,00 boekverkoper

| Pagina : 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19 |