Alle boeken van Goedeboeken uit Sliedrecht

Goedeboeken heeft in totaal 14618 boeken

Logo Goedeboeken Verzending bij vooruitbetaling. Verzendkosten bedragen (tenzij anders vermeld) EUR 3,95. Geen porto boven 35,- (alleen NL). Zie onze website www.goedeboeken.nl voor meer goede boeken. In onze ruime winkel in Sliedrecht (300 m2!) vindt u duizenden reformatorische nieuwe en tweedehandsboeken en Bijbels. Dagelijks nieuwe aanvoer!

Er worden maximaal 10000 titles weergegeven.Gesorteerd op:

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |

Afbeelding Schrijver Titel Uitgever Bijzonderheid Prijs Bestelling
Oeconomia Christiana ofte C... Wittewrongel, Petrus Oeconomia Christiana ofte Christelicke huys-houdinghe --- Vervat in twee boecken. Tot bevoorderinge van de oeffeninge der ware Godtsaligheydt in de bysondere huys-ghesinnen. Naer den regel van het suyvere woort Godts te samen-gestelt / door Pe... Amsterdam, De weduwe van Marten Jansz. Brant, en Abraham van den Burgh , 1661, reprint (94) 840 + (8) 1194 (14) pag. Gebonden in halfperkamenten banden met gemarmerde platten. 4o. In zeer... € 250,00 Goedeboeken button
De onveranderde Augsburgse ... Velten, Jacobus De onveranderde Augsburgse Confessie, en de kleine Catechismus van D. Martinus Lutherus --- Verklaart en toegepast in LVI. predikatien, Door Wylen Do. Jacobus Velten, In syn leven Bedienaar de Goddelyken Woordts n de Gemeente, toegedaan d'Onve... Amsterdam, Weduwe Pieter de Coup en Willem Kuyper, 1738, 1e druk (titelprent, 10, 4) 292 ,361 pag. Gebonden in org. perkament. 4o. In goede staat. Enkele vlekken, ve... € 250,00 Goedeboeken button
Het Hooglied van Salomo Ver... Hellenbroek, Abraham Het Hooglied van Salomo Verklaart en Vergeestelykt, 2 delen compleet Rotterdam, Reinier van Doesburg, 1725 / 1720, 2e / 1e druk (30), 1118 + 1119-2258 (51) pag. Gebonden in originele perkamenten band met ribben. 4o. In goede sta... € 250,00 Goedeboeken button
De huishouding Gods, 3 dele... Staveren, Petrus van De huishouding Gods, 3 delen compleet *nieuw* --- De Huyshoudinge Gods, deel 1: in sijn Kerke, van den beginne des Werelds tot aan, ende in, de Sundvloed, deel 2: in sijn Kerke, na de Sundvloed tot aan de geboorte van Isaak, deel 3: in sijn Ke... Leyden, Felix Lopez, 1684, reprint Gebonden. 4o. Nieuw. Oude druklettter. Omdat deze titel in zeer kleine oplage verschijnt en met de h... € 250,00 Goedeboeken button
Het Gebruik en Oogwit der A... Sherlok (Sherlock), Thomas Het Gebruik en Oogwit der Aeloude Profetien, Verklaart in Ses Redenvoeringen. Benevens Vier Redeneringen Leyden, Pieter vander Eyk en Jakob vander Kluis, P.Z., 1738, 1e druk (6) 359 pag. Gebonden in originele perkamenten band. 8o. In goede staat. FATY B 877 Zeldzaam. € 250,00 Goedeboeken button
De wortel der Zaeke --- Of ... Melchiorsz., Joh. De wortel der Zaeke --- Of eerste gronden der onderwyzende Godgeleerdheid, behelzende de gewigtigste waerheden in een schakel van korte stellingen, teffens met ontdekking van de voornaemste kracht der hedendaegsche dwaelingen, ten gebruike zyn... Amsterdam, Salomon en Petrus Schouten, 1751, 1e druk (38) 296 pag. 8o. Gebonden in origineel perkament. Titelpagina in rood en zwart. In goede staat. Voc... € 250,00 Goedeboeken button
Naam-rol der godgeleerde sc... Mourik, Bernardus Naam-rol der godgeleerde schrijvers --- Welke over den geheelen Bybel, ofte byzondere boeken, capittelen, en verzen, uit dezelve in 't Nederduits geschreeven hebben, zo gereformeerden, lutherschen, als remonstranten en mennoniten, enz. Met byv... Amsterdam, Bernardus Mourik, 1781, reprint (20), 610 + 611-1006 (76) pag. Gebonden in halfkunstlederen banden met ribben en titelschild. 4o. I... € 250,00 Goedeboeken button
Alle syne wercken der Godtg... Visscherus, Johannes Alle syne wercken der Godtgeleerdtheydt, 2 delen compleet *nieuw* --- Of Hemelsche Zielen-vanghst, aengestelt met geestelicke netten, gevlochten uyt snoeren van Godts H. Woordt, ende andere beroemde Autheuren. Behelsende alle syne Wercken der ... Amsterdam, Hendrick en de Weduwe van Dirck Boom, 1696 / 1697, reprint Gebonden. Nieuw. Folio. Oude druklettter € 250,00 Goedeboeken button
De groote gelukzaligheid de... Elsner / Elsnerus, Jacob De groote gelukzaligheid der Ware Christenen, in eenige Leerredenen --- Over uitgelezene Texten. Uit het Hoogduitsch vertaalt door Joh. Will. van Haar En met eene Voorrede verrykt van den Wel-Eerwaarden Heer Herm. Barth. Hoedmaker Rotterdam, Jacobus Bosch, 1746, 1e druk (20) 470 (5) pag. Gebonden in origineel perkament. 8o. In zeer goede staat. SGT E 42. € 250,00 Goedeboeken button
Verhandelingen en Leerreden... Laan, rustend predikant bij de Hervormde Gemeente te Amersfoort, Pieter Jan Verhandelingen en Leerredenen over de Openbaring van den Apostel Joannes, 3 delen compleet Utrecht, J.G. van Terveen en Zoon, 1832 / 1834 / 1835, 1e druk (17) 494 (1)+ (14) 622 (1) + (16) 284, 364 (1) pag. Gebonden in org. kartonnen band. Boekblokken in ... € 250,00 Goedeboeken button
De Gereformeerde Catholyck ... Perkins, William De Gereformeerde Catholyck --- Dat is, Een verclaringe van d'over-een-stemminge ende t'verschil datter in t'stuck vande religie tusschen de ghereformeerde ende roomsche kercke nu ter tijt is : met een corte vermaninge aen de genen die de rooms... Middelburgh, Richard Schilders, 1604, 1e druk (XIV) 508 pag. 8o. Gebonden in eenvoudige linnen band. Kort afgesneden. Verder in goede staat. Zeldz... € 250,00 Goedeboeken button
Reukwerk der heiligen, of N... Zollikoffer, Johan Reukwerk der heiligen, of Nieuw gebeden-boek --- Geschikt op allerhande Tyden, Nooden en Perzoonen, uit de beroemdste en godvruchtigste Schryvers, byéén verzameld, Nevens een kort bericht wegens het H. Avondmaal, door de vermaarden Johan Zolli... Amsterdam, Johannes Wessing, Willemsz., 1781, 1e druk (titelprent, X, 6) 269 (3) pag. Gebonden in halfleren band met titelschild. 8o. In goede staat. DLV ... € 250,00 Goedeboeken button
Verklaring van het Oude en ... Henry, Matthew Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament --- Bijbelverklaring, opnieuw uit het Engelsch vertaald, vermeerderd met eene voorrede van Dr. H. Bavinck Kampen, De Groot Goudriaan, 3e druk 9 delen compleet. In goede staat. € 250,00 Goedeboeken button
De Zeven Laatste Woorden va... Ulrich, J.J. De Zeven Laatste Woorden van den Heere Jesus Christus, aan het Kruis uitgesprooken --- Met een Aanhangsel van Zeven Keurstoffen op 's Heilants Lyden slaande, En daar by gevoegt Eene Godtgeleerde Betrachting over de Woorden der Instellinge des ... 's Gravenhage, Ottho en Pieter van Thol, 1738 (8) 472 (26) pag. Gebonden in halfperkamenten band met gemarmerde platten en vernieuwde schutbladen.... € 250,00 Goedeboeken button
Heiligdommen, Godsdiensten ... Lundius, Johannes Heiligdommen, Godsdiensten en Gewoontens der oude Jooden, deel 2 --- Voorgesteldt in eene uytvoerige verhandeling, van het Levitische priesterdom. In vyf boeken, als het eerste, van den tabernakel, en desselfs toebehooren. Het tweede, van den ... Amsterdam, Antoni Schoonenburg, en Nicolaas ten Hoorn, 1726, 1e druk 852 (12) pag. Gebonden in kunstleren band. In goede staat. € 250,00 Goedeboeken button
Heine's Reisebilder, Sa&#77... Heine, Heinriech Heine's Reisebilder, Sa&#776mmtliche Werke, 4 Teile Komplett im 2 Bande Hamburg, bey Hoffmann und Campe, 1826 - 1830 300 + 326 + 410 + 326 pag. Gebonden in halfleren banden met titelschild. In zeer goede staat.In deel... € 250,00 Goedeboeken button
Bijbelverklaring, 9 delen c... Dachsel, K. Aug. Bijbelverklaring, 9 delen compleet --- Bijbel, of de geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. (Volgens de Staten-overzetting), met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de... Utrecht, Den Hertog 9 delen compleet. Gebonden. In zeer goede staat. Geheel goudopdruk. € 240,00 Goedeboeken button
Statenbijbel, 3-delig met k... Statenvertaling, Statenbijbel, 3-delig met kanttekeningen en koperen sloten *nieuw* --- Bijbel met nieuwe bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen, en aanteekeningen van de gelijkluidende teksten Houten, Den Hertog Kleur: Bruin. Statenvertaling met kanttekeningen in 3 banden met 2 koperen sloten per band. Gebonden... € 239,50 Goedeboeken button
Serie Woord en Wereld, 62 d... Veldman, G.J. van Middelkoop, dr. H.J.C.C.J. Wilschut, ds. P. Niemeijer en vele anderen, Dr. H. Serie Woord en Wereld, 62 delen --- Serie Woord & Wereld, deel 34,-99 m.u.v. deel 49, 51, 59 en 94 (meer info) Bedum, Woord & Wereld, 1e druk Paperback. In goede staat. € 230,00 Goedeboeken button
Bijbelsche keurstoffen, 3 d... Hellenbroek, Abraham Bijbelsche keurstoffen, 3 delen compleet *nieuw* --- Bybelsche keurstoffen, Zynde Een Verzameling van verscheide Texten, zo des Ouden als des Nieuwen Testaments, naar gelegentheid van Tyden en Zaken Verklaart en toegepast. Uit zyne nagelatene ... (meer info) Ermelo, Snoek Gebonden. Nieuw. ISBN 9789076731872In hedendaagse spelling. € 225,00 Goedeboeken button
De Verborgentheit der laats... Jungius, Johannes Ernestus De Verborgentheit der laatste Tyden die aanstaande zyn, Geopent, in eene volgens den betoogtrant der Wiskundigen ingerigte Verklaaring van de twee Eerste Verssen van het XIVde hoofdstuk van den Propheet Zacharias --- En eene daar bygevoegde Op... Zutphen, Amelis Jan van Hoorn, 1750, 2e druk (14, 72) 953 pag. + 8 pag. inlage na pag. 816. Geboden in oude org. perkamenten band. In goede staa... € 225,00 Goedeboeken button
De Christelijke Feestdag, o... Ridderus, Franciscus De Christelijke Feestdag, of Zesderlei Handeling --- Den Christelijcken Feest-dagh ofte Sesderley Handelinge over de Historie van Jezus Geboorte, Besnijdenisse, Opstandinge, Hemelvaert ende Sendinge, des Heylige Geests, Ware bygevoeght is de W... Amsterdam, Joannes Borstius, 1680, 1e druk 619 (5) + 99 (4,1) pag. 8o. Gebonden in perkamenten band. In goede staat. € 225,00 Goedeboeken button
De waare gemeenschap met Go... Binningh , Hugo De waare gemeenschap met Godt en de Geloovigen --- Gegrondt in de Verzoeninge Jezu Christi. Voorgestelt in etlyke Predikatien over 1 Johannes 1 en 1 Johannes 2, Deuternomium 32 vers 4, 5 en Pslam 73 vers 28. Uyt het Engels vertaalt, en met ee... (meer info) Amsterdam, Cornelis Nieuwoudt, 1741, 2e druk (36, 3-156) 513 (3) pag. Gebonden in org. leren band met ribben. In goede staat. Zeldzame orginele ... € 225,00 Goedeboeken button
Over de Physiognomie Lavater, J.C. Over de Physiognomie Amsterdam, Johannes Allart, 1780 397 + 342 + 347 + 435 (20) pag. Gebonden in originele halfleren banden met titelschild. In zeer goe... € 225,00 Goedeboeken button
Over alle de Wonderwerken v... Driessen, Antonius Over alle de Wonderwerken van Jesus --- Welker Letterzin kortelijk word geopent, en ’t bewijs voor Jesus Godheid, en Messiasschap aangedrongen, zijnde voornamentlijk de verborgene zin zedig nagespoort volgens gewisse Uitleg-Regelen, en die aan... Utrecht, Jacob van Poolsum, 1717, 1e druk (20) 438, (4) 59 (1) pag. Gebonden in perkamenten band met ribben. 4o. In goede staat. SGT D 141. € 225,00 Goedeboeken button
Bijbel met apocriefe boeken... Keur, Jacob en Pieter Bijbel met apocriefe boeken en kanttekeningen --- Biblia, Dat is de gansche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlande... Dordrecht, Pieter Keur en Amsteldam, Pieter Rotterdam, 1716 332, 144, 169, 58 folia. Folio. Gebonden in kunstlederen band. In redelijk goede staat. Titelpagina ... € 225,00 Goedeboeken button
Het vijfde en die volgende ... Haas, Gerardus de Het vijfde en die volgende hoofdstukken uit Paulus Brief aan de Romeinen verklaard, set 3 delen compleet Amsterdam, Wessing en Allart, 1789 / 1790 / 1793, 1e druk (XIV) 467 + 511 + (XII) 489 pag. Gebonden in halfleren banden met ribben en titelschild. 4o. In goed... € 225,00 Goedeboeken button
Verklaring van het Heilig E... Laer, Reynardus toe Verklaring van het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lukas, 3 delen compleet *nieuw* --- Het H. Euangelium beschreven door Lucas, naar het oogmerk en in deszelfs zamenhang verklaart. Snoek, Ermelo, reprint (30) 748 (1), (20) 749 (1), (14) 753 (76) pag. Gebonden. Boeken zijn nieuw.Naar de uitgave van: Te N... € 225,00 Goedeboeken button
Keurstoffen uit de Heilige ... Tuinman, Carolus Keurstoffen uit de Heilige Schriften der Propheten, Verklaert en Toegepast, set 4 delen compleet --- Verklaart en Toegepast. Na zyn overlyden uitgegeven door Joannes Esgers. Amsterdam, Adriaan Wor, 1756 / 1706 / 1761 / 1764, reprint (10) 598, (12) 627, (14) 513, (28) 406 (19) pag. Gebonden in kunstleren banden. 4o. In zeer goede st... € 225,00 Goedeboeken button
Godgeleerde Oeffeningen + S... Wittichius, Christophorus Godgeleerde Oeffeningen + Saake des Heiligen Geestes + C.C.S. Wonderlik Voorstel van den Heiligen Geest, 3 werken in 1 band. --- Bestaande in verscheidene Verhandelingen, In het Latijn beschreven. Vertaald dooe Abraham Poot. WAARBIJ: De Saake ... Leiden, Jordaan Luchtmans, 1686 (8) 415, (8) 274 (2), 55 pag. Gebonden in halfperkament. Boekblok in goede staat. € 200,00 Goedeboeken button
Overdenkingen des Doods ---... Roy, Daniel Le Overdenkingen des Doods --- Overdenkingen des Doods, in haare algemeenheid, oorzake en gevolgen, als een laatste testament de gemeinte nagelaten Rotterdam, Nicolaas Topyn, 1722 (24) 793 pag. Gebonden in org. perkament. 8o. In zeer goede staat. € 200,00 Goedeboeken button
Real-Encyclopedie, 22 bande... Herzog, Dr. Real-Encyclopedie, 22 banden compleet --- Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche Hamburg, Rudolf Besser, 1854 Complete uitgave van dit standaardwerk. In mooie banden met titelschild en goudopdruk. In goede staa... € 200,00 Goedeboeken button
Colloquia  --- Cum notis se... Erasmi (Erasmus) , Desiderus Colloquia --- Cum notis selectis Variorum, addito Indice novo, Accurante Corn. Schrevelio Lugd. Batav. et Roterodami, Ex Officina Hackiana, 1664 (12) 784 (20) pag. Gebonden in leren band met ribben en stempels op rug. Boekblok in uitstekende sta... € 200,00 Goedeboeken button
Historie der martelaren ---... Haemstedius, Adrianus Historie der martelaren --- Die, om de getuigenis der Evangelische Waarheid hun bloed gestort hebben van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655, niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italie, D... Amsterdam, Abraham van Wolfgang, 1658 Gebonden in leren band met ribben, zonder opdruk. In redelijk goede staat. Voorrede en laatste pag. ... € 200,00 Goedeboeken button
Salus electorum sanguis Jes... Owen, John Salus electorum sanguis Jesu --- Of de dood van den dood in den dood van Christus. Zynde eene Verhandeling over de vrykooping en verzoening in Christus bloed, met deszelfs verdiensten en de genoegdoening daar door gewrocht. In welke het waare ... Groningen, Jacob Bolt, 1768, 1e druk (36) 507 (9) pag. 4o. Gebonden in eenvoudige band. In goede staat, schoon boekblok. € 200,00 Goedeboeken button
De sterre Jacobs of een Lig... O. (Joost van Outruijve), J. v. De sterre Jacobs of een Ligt der Ziende --- Bestaande in XVIII Predikatien, eenige Tractaatjes en verscheide Brieven (meer info) Vlissingen, Jan Geleinsz., 1688, 1e druk 251 (1), 28, 251, 22 pag. 4o. Gebonden in halflederen band met gemarmerde platten. Mist voorrede, ti... € 200,00 Goedeboeken button
Het zien op Jezus --- Het s... Ambrosius, Isaac Het zien op Jezus --- Het sien op Jesus: Een gezicht des eeuwigen Euangeliums of des Ziels- ooginge op Jesus. Soo als hy het groote werck van 's Menschen saligheyt heeft uyt- gevoert van eeuwigheyt voor alle tijden, in den duysteren tijdt voor... Rotterdam, Nicolaes Topyn, 1728, 3e druk (12) 926 (10) pag. Gebonden in org. perkament. 4o. In goede staat. Boekblok wat gebruind. FATY 22. € 200,00 Goedeboeken button
Annotatien over 't N. Testa... Clark, Samuel Annotatien over 't N. Testament Onzes Heeren en Zaligmakers Jesu Christi, set 2 delen compleet --- Met een Verklaaring van alle de zwaare spreekwyzen, en Woorden, met de gelijkluydende Schriftuurtexten, beyde in stoffe en in woorden. Waar by g... Amsterdam, Joannes Boekholt, 1692, 1e druk (20) 639 + 158, 480, 71 (7) pag. Gebonden in kunstleren banden met ribben en titelschild. 4o. In goe... € 200,00 Goedeboeken button
Verklaring van het Oude Tes... Patrick, Polus en Welsh, Verklaring van het Oude Testament, deel 1 tm 6 --- Bijbelverklaring van het Oude Testament, de Bijbelboeken Genesis tot en met Psalmen Kampen, De Groot Goudriaan, 2009, reprint Delen 1 tm 6, Genesis t/m Psalmen. Gebonden in blauwe leren banden. In nieuwstaat. ISBN 978908865082... € 200,00 Goedeboeken button
Uitleggingen over de Handel... Limborch, Philippus van Uitleggingen over de Handelingen der Apostelen --- Uit het Latyn vertaalt Rotterdam, Barent Bos, 1713, 1e druk (titelprent, 48) 412 (12) pag. Gebonden in halfleren band met ribben en gemarmerde platten. 4o. In g... € 200,00 Goedeboeken button
Godgeleerde Oeffeningen + S... Wittichius, Christophorus Godgeleerde Oeffeningen + Saake des Heiligen Geestes + C.C.S. Wonderlik Voorstel van den Heiligen Geest, 3 werken in 1 band. --- Bestaande in verscheidene Verhandelingen, In het Latijn beschreven. Vertaald dooe Abraham Poot. WAARBIJ: De Saake ... Leiden, Jordaan Luchtmans, 1686 (8) 415, (8) 274 (2), 55 pag. Gebonden in org. perkament. Boekblok los in band. Boekblok in schone... € 200,00 Goedeboeken button
Het leven van den Heiland J... Smout, Dirk Het leven van den Heiland Jesus Christus --- Volgens de Harmonie der vier H. Evangelisten. Naar de schikking en verklaring van de Heren Joh. Coccejus, Sal. van Til, Fr. Burmannus, en Anderen. In dichtmaat begreepen, door Dirk Smout. Den tweede... Leiden, Jan van der Deyster, 1728, 2e druk (titelprent, 16) 512 + 72 pag. Gebonden in nieuwe kunstleren band met gemarmerde platten. 4o. Titelp... € 200,00 Goedeboeken button
Mengelstoffen, Behelzende v... Steversloot, Laurentius Mengelstoffen, Behelzende voornaamentlyk den Messias --- Gepreedikt aan zyn Kerk door alle tyden, als een Koning der Gerechtigheid en een Koning der Vreede Leiden, Hendrik van Damme, 1718, 1e druk (90) 653 (35) pag. Gebonden in origineel perkamenten band. 4o. In goede staat. SGT S 831. Mist ret. € 200,00 Goedeboeken button
Luister en Cieraad van de M... Wesel, Adrianus van Luister en Cieraad van de Messias --- Vertoond uit eenige Plaatsen der H. Schrift. Nevens Een uitbreiding over eenige andere Bybel-Stoffen Amsterdam, Gerardus Borstius, 1698, 1e druk (22) 570 (13) pag. Gebonden in org. perkamenten band. In redelijk goede staat, boekblok heeft katern... € 200,00 Goedeboeken button
Levensbeschrijvingen predik... Vermeulen, J.M. Levensbeschrijvingen predikanten van de Oud Gereformeerde Gemeenten, complete set --- Het krachtigste wapen, Het kostelijkste sieraad, Het grootste wonder, Het schoonst getuigenis, Het wonderlijkste wonder, Het treffelijkste werk, Het dierbaar... Kampen, De Groot Goudriaan en Meteren, Vermeulen Gebonden. Alle boeken in goede staat. ISBN 9789061404958 / 9789061405610 / 9789061405887 / 978906140... € 200,00 Goedeboeken button
Nassouser heldens pronk-ton... Janssonius en Steevan van Lier, Johannes Nassouser heldens pronk-toneel, deel 1 --- Opgetooydt en volcierdt met de keurlijkste helden van Nassou en Oranje : vervaatende dierzelver doorlugtigste huyzen haar opkomst en voortgang: dog voornaamentlijk zoo veel aangaat de onvergelijkkelij... Amsterdam, Jan Jansen, 1663, 1e druk (6) 416 pag. Gebonden in org. perkament. 8o. Met 11 retten en 12 uitslaande gravures. In goede staat... € 195,00 Goedeboeken button
De redenen van Vreese en Ho... Outrein, Johannes d' De redenen van Vreese en Hope in desen tegenwoordigen oorlog --- Ende de Vertroosting en Hope der Kerke, Uit alle de Prophetische Schriften, 3 delen compleet in 1 band Amsterdam, Gerardus de Groot, 1705 / 1705, 1e druk (34) 259 + (8) 292 (4) + (10) 158 (22) pag. Gebonden in org. perkament. 8o. In redelijke staat. Tite... € 195,00 Goedeboeken button
Dagelijksche huys-catechisa... Ridderus, Franciscus Dagelijksche huys-catechisatie --- Estaende in: morgen-oeffeningen, over de articulen des christelijken geloofs. In middag-oeffeningen, over de pligten van een christelijk leven. Ende in avond-oeffeningen, over de geschiedenissen der H. Schrif... Amsterdam, Michiel de Groot, 1680, Den sevenden druk: Door den Autheur van misstellingen in vele Schriftuer-plaetsen gesuivert, en van vele druk-fauten die in de vorige waren gesteld, verbetert (24), 146 (i.e. 546), 22 pag. 8o. Gebonden in perkamenten band met overslaande platten. In goede sta... € 195,00 Goedeboeken button
Verklaring van het Oude en ... Henry, Matthew Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament, 2 delen *nieuw* Utrecht, De Banier De Bijbelverklaring van Matthew Henry in 2 delen compleet, zonder de tekst van de Statenvertaling. B... € 195,00 Goedeboeken button
Mishnayoth, Six-volume set ... Blackman, Philip Mishnayoth, Six-volume set complete --- 1: Seder Zeraim, 2: Seder Moed, 3: Seder Nashim, 4: Seder Nezikin, 5: Seder Kodashim, 6: Seder Taharoth Gateshead, The Judaica Press, 2000 6 volumes complete. Good condition. ISBN 0-910818-002 / 0910818002 € 190,00 Goedeboeken button

| Pagina : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 200 |